Stypendia projektowe

Obecnie doktoranci naszej szkoły doktorskiej mogą skorzystać ze stypendiów zadaniowych, finansowanych ze środków unijnych, dostępnych w ramach projektu POWER 3.5 >>> Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (ZIP).

Stypendia zadaniowe przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Informacji szczegółowych udziela

Biuro Projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
POWR.03.05.00-00-Z044/17

tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520
Informacja o ostatnim konkursie >>> tutaj.

**************************

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).