Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego przyznawane na indywidualnych zasadach

 

Stypendium może być wypłacane jednorazowo lub miesięcznie. Kwota, tryb i okres wypłaty stypendium zależy od decyzji rektora. 

Doktoranci mogą skorzystać z następującego wsparcia:

1) stypendium dla wyróżniających się doktorantów:

  • za wybitne osiągnięcia w kształceniu, badaniach, organizacji lub artystyczne (tylko dla osób niepobierających z tego tytułu stypendiów pochodzących ze środków budżetu państwa)
  • w formie dofinansowania wyjazdów zagranicznych, odbywanych w związku z tokiem studiów (np. udział w wymianie studenckiej, naukowej, w programie naukowym lub w niepłatnej praktyce)
  • dla zawodników będących członkami drużyn sportowych reprezentujących PG, biorących udział w rozgrywkach co najmniej II ligi (wg klasyfikacji stosowanej przez organizatorów i tylko dla osób niepobierających z tego tytułu stypendiów pochodzących ze środków budżetu państwa)
  • za indywidualne osiągnięcia sportowe osób reprezentujących PG (tylko dla osób niepobierających z tego tytułu stypendiów pochodzących ze środków budżetu państwa)
  • szczególnie aktywnie działającym na rzecz promowania Uczelni;

2) w przypadku doktorantów-cudzoziemców stypendia mogą zostać dodatkowo przyznane osobom:

  • znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej;
  • laureatom konkursów ogłaszanych przez rektora.
Więcej informacji w Regulaminie:  Zarządzenie Rektora PG nr 30/2018 z 13 września 2018 r
Stypendia przyznaje rektor lub upoważniony prorektor na złożony wniosek dziekana, samorządu doktorantów lub z własnej inicjatywy. Wnioski są przyjmowane i weryfikowane na bieżąco. 

W przypadku doktorantów, wnioski należy składać bezpośrednio do prorektora ds. nauki. Należy upewnić się, że wniosek został podpisany przez wszystkie strony wskazane powyżej. Zaleca się dołączenie opinii i podpisu promotora.