Ubezpieczenia społeczne

 

Doktoranci szkoły doktorskiej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w zakresie składki emerytalnej i rentowej oraz wypadkowej. Składka chorobowa jest dobrowolna, a ponieważ obniżać będzie ona kwotę wypłacanego stypendium, nie zalecamy doktorantom występowania o nią. 

Jeśli chodzi o finansowanie składek to:

  • * składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach doktorant i uczelnia,
  • * składkę na ubezpieczenia rentowe finansują doktorant i uczelnia,
  • * składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości doktorant,
  • * składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości uczelnia. 
Zgłoszenie do ubezpieczeń następuje po wypełnieniu przez doktoranta oświadczenia i formularza ZUS ZUA, których wzory wraz z instrukcją wypełnienia znajdują się w zakładce >>> do pobrania.