zasady realizacji praktyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (pobierz)

Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinach prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

  1. Na I roku doktoranci zaczynają praktykę zawodową od semestru I
  2. Na II roku semestralny harmonogram zajęć w ramach praktyki jest dowolny/obowiązkowa realizowana na semestrze III lub IV
  3. Rodzaj zajęć określa opiekun doktoranta przed rozpoczęciem roku akademickiego/semestru.
  4. Realizowana praktyka powinna obejmować wszystkie formy kształcenia: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt.

 

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I-II rok-30 godz.

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III - IV rok- 60 godz.