Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów do szkoły doktorskiej

 

► potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

► odpis dyplomu lub dyplomów studiów wyższych poświadczających wykształcenie kandydata,

 

W przypadku braku możliwości dostarczenia w terminie składania dokumentów, określonym terminarzem rekrutacji, dyplomu, dopuszcza się na tym etapie rekrutacji dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych lub oświadczenia o oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu do momentu rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

 

► suplement do dyplomu lub dyplomów lub poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

 

► potwierdzenie uzyskania jednego, najwyżej punktowanego osiągnięcia naukowego, w postaci: 

 • kopii pierwszej strony publikacji - w przypadku artykułu w czasopiśmie lub referatu w materiałach pokonferencyjnych,
 • kopii pierwszej strony publikacji, strony z informacją o wydawcy oraz spisu treści - w przypadku monografii lub rozdziału w monografii,
 • kopii pierwszej strony publikacji wraz z powiadomieniem redakcji o przyjęciu publikacji do druku – w przypadku osiągnięć nieopublikowanych, przyjętych do druku przez wydawnictwo,
 • wydruku strony internetowej konferencji z programem konferencji i/lub zaświadczenia od organizatora konferencji o prezentacji – w przypadku abstraktu, posteru lub konferencji kół naukowych/doktorantów; 
W przypadku braku, w terminie składania dokumentów, jakiegokolwiek osiągnięcia naukowego lub uzyskania wyżej punktowanego osiągnięcia naukowego po terminie składania dokumentów, określonym terminarzem rekrutacji, możliwe jest dostarczenie potwierdzenia uzyskania osiągnięcia naukowego bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.  

 

► oświadczenie potencjalnego promotora, wybranego z listy promotorów, o: 

 • odbyciu z kandydatem rozmowy dotyczącej tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej;
 • podjęciu się promotorstwa nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej,
 • możliwości zapewnienia środków i aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych (z akceptacją dysponenta środków, np. dziekana uczelni, kierownika katedry, kierownika projektu badawczego, dyrektora instytutu, itp.); 

 

► dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; 

 

Wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 4 do uchwały rekrutacyjnejCertyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych 

 

► życiorys kandydata (CV), 

 

► dwie kolorowe fotografie, 

 

Wymiary zdjęć: jedno zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm w oryginale i skanie załączonym do systemu rekrutacyjnego (fotografia cyfrowa w rozmiarze 2,5x2,0 i rozdzielczości co najmniej 300dpi) oraz jedno zdjęcie jak do dyplomu 4,5 cm x 6,5 cm

 

► wydrukowane z systemu rekrutacyjnego uczelni i podpisane przez kandydata: 

 • kwestionariusz osobowy – formularz danych osobowych,
 • deklaracja udziału w rekrutacji,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,   
 • oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i regulaminem szkoły doktorskiej,
 • oświadczenie o świadomości faktu, iż przyjęcie do szkoły doktorskiej wiąże się z późniejszym obowiązkiem realizacji badań w miejscu wskazanym w regulaminie szkoły przez czas nie krótszy niż 30 godz. tygodniowo. 

 

W przypadku osób, które ukończyły studia z innych dziedzin lub niepokrewnych dyscyplin, dodatkowo wymaga się przedstawienia wykazu przedmiotów zaliczonych w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczących treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania. 

 

W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, wymagane jest dodatkowo przedstawienie:

► zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą:

 

 • dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, lub 
 • uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułowi zawodowemu magistra lub magistra inżyniera:

  - na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność; lub
  - w drodze postępowania nostryfikacyjnego, na podstawie wydanego zaświadczenia; lub 
 • w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EFTA), potwierdzającego ukończenie:

  - studiów drugiego stopnia; lub
  - co najmniej czteroletnich studiów jednolitych w kraju wydania, jeżeli jest on uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania;  
Jeśli w momencie składania dyplomu / załączania go do systemu rekrutacyjnego kandydat nie posiada jego apostilacji / legalizacji, wówczas wymaga się przedstawienie deklaracji jej dostarczenia w terminie późniejszym:
* wzór zobowiązania - legalizacja
* wzór zobowiązania - apostilacja

 

► dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

 

► zaświadczenia z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen. 

 

W przypadku dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia:

► tłumaczenia na język polski lub angielski: 

 • dyplomów, o których mowa powyżej,
 • suplementu do dyplomu lub dyplomów lub poświadczonego wykazu ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • zaświadczenia z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen.