Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata

 

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

W przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. W odniesieniu do takich kandydatów decyzję o dopuszczeniu do rekrutacji podejmuje dyrektor szkoły.   

Kierunek studiów ukończonych przez kandydata do szkoły doktorskiej musi odpowiadać lub być pokrewny dyscyplinie, w zakresie której kandydat ma w szkole doktorskiej przygotowywać rozprawę doktorską. Osoby, które ukończyły studia z innych dziedzin lub niepokrewnych dyscyplin, muszą wskazać przedmioty zaliczone w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczące treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania. W przypadku takich osób decyzję o dopuszczeniu do dalszych etapów rekrutacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna