Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata

 

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na jego wydanie kandydat do szkoły winien przedstawić zaświadczenie z uczelni o obronie pracy magisterskiej. W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej kandydat do szkoły winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu do momentu immatrykulacji.

W przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. W odniesieniu do takich kandydatów decyzję o dopuszczeniu do rekrutacji podejmuje dyrektor szkoły. 

Kierunek studiów ukończonych przez kandydata do szkoły doktorskiej musi odpowiadać lub być pokrewny dyscyplinie, w zakresie której kandydat ma w szkole doktorskiej przygotowywać rozprawę doktorską. Osoby, które ukończyły studia na innych kierunkach, muszą wskazać przedmioty zaliczone w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczące treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania. W przypadku takich osób decyzję o dopuszczeniu do dalszych etapów rekrutacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

 Kwalifikator NAWA - pozwala na automatyczne generowanie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.