Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego

 

Do przyjęcia do szkoły doktorskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie przynajmniej B2. Wykaz certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie podany jest w Załączniku nr 4 do Zasad rekrutacji. Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych.

Osoby nieposiadające żadnego z wymienionych w Załączniku nr 4 certyfikatów przed immatrykulacją będą musiały zdać egzamin ACERT z j. angielskiego na poziomie B2 (wskazany w pkt 11), organizowany m.in. przez Centrum Języków Obcych (CJO) na Politechnice Gdańskiej. Szczegóły odnośnie przystąpienia do egzaminu ACERT znajdują się na stronie domowej (CJO): https://cjo.pg.edu.pl/egzamin-wewnetrzny-acert 

W dniu 31.08.2021 w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

W celu zapisania się na egzamin pisemny proszę uzupełnić tabelę i odesłać ją najpóźniej do dnia 24.08.2021 na adres edyta.slaska@pg.edu.pl .