Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej 

jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów, w tym przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia, oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w zakresie zgodności zatrudnienia z poziomem i specjalnością ukończonych studiów.

Monitorowaniem objęci są absolwenci studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w ciągu 2 lat od ukończenia studiów.

W badaniu stosuje się metodę ilościową, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Udzielane odpowiedzi mają charakter poufny, a wyniki badania prezentowane są w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.

Badanie losów zawodowych absolwentów pomaga udoskonalić ofertę dydaktyczną Uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2015 i 2016.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2014.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2013.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2012.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2011.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.  ROCZNIK 2010.

W uzupełnieniu do prowadzonych badań dotyczących losów zawodowych absolwentów, Politechnika Gdańska przeprowadziła w 2017 roku badanie opinii przedsiębiorców na temat kompetencji absolwentów Uczelni, którego wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji
w obszarze skutecznego doboru treści kształcenia pod kątem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.

RAPORT Z BADANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW