Pytania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej

Kwestie dotyczące projektów

I. WIZYTÓWKI

1. Jakie wizytówki są stosowane na Politechnice Gdańskiej?
Na Politechnice Gdańskiej są możliwe następujące rodzaje wizytówek słuzbowych: teleadresowe jednostek organizacyjnych uczelni oraz imienne uprawnionych pracowników uczelni. 
 
2. Czy każda jednostka organizacyjna uczelni może zrealizować wizytówkę służbową z danymi teleadresowymi?
Tak, wszystkie jednostki uczelni są uprawnione do posiadania takich wizytówek.
 
3. Kto jest uprawniony do korzystania z imiennych wizytówek?
Do korzystania z imiennych wizytówek są uprawnieni: rektor, prorektorzy, kanclerz i jego zastępcy, dziekani i prodziekani, dyrektorzy/kierownicy jednostek oragnizacyjnych, kierownicy katedr. 
 
4. W jaki sposób można wnioskować o wizytówki imienne dla pozostałych pracowników?
W przypadku jednostek centralnych wnioskować należy do kanclerza, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego; w przypadku wydziału - do dziekana/dyrektora administracyjnego lub kierownika katedry; w przypadku centrum - do dyrektora. 
 
5. Czy wszystkie muszą być realizowane w oparciu o wytyczne zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej?
Tak, wszystkie wizytówki muszą zgoden z Księgą Identyfikacji Wizualnej. Wzory wizytówek służbowych znajdują się w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
6. Czy można stosować wizytówki dwustronne – awers w języku polskim, rewers w języku angielskim?
Nie. Wizytówki są jednostronne (wersja polska lub angielska) i muszą być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej - awers stanowią dane osobowe/teleadresowe, zaś rewersem jest logotyp uczelni w odpowiedniej wersji językowej.
 
7. Czy można zamówić wizytówkę dla jednostki z adresem pocztowym jej siedziby, innym niż adres ul. G.Narutowicza 11/12 oraz z jej adresem strony internetowej.
Tak, można zamówić takie wizytówki, ale stosując się do szablonów druków i skorzystać z ustalonego katalogu adresów dostępnego w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
8. Czy można umieszczać logotyp jednostki na wizytówce?
Nie. Na wizytówce znajduje się logotyp uczelni oraz nazwa jednostki.
 
9. W jaki sposób realizowane są wizytówki na uczelni?
Projekt wizytówki zgdony z obowiązującymi zasadami przygotowują jednostki organizacyjnie samodzielnie, W przypadku wątpliwości dotyczących projektu wizytówki wszelkich informacji udziela Dział Promocji. Zamówienia na wizytówki składane są do Wydawnictwa PG na obowiązującym formularzu zamówienia, do którego dołącza się elektroniczny projekt wizytówki. 
 
 
II. PAPIER FIRMOWY
1. W jaki sposób na papierze firmowym należy wypisywać nazwy jednostek?
Przykładem jest papier rektorski – nazwy jednostek wpisujemy analogicznie.
 
2. Czy wszystkie pisma wychodzące z jednostki (np. dziekanatu) zarówno wewnątrz uczelni, jak i na zewnątrz (np. ZUS, MOPS, sąd) powinny być drukowane na papierze firmowym (czerpanym, zakupionym w Wydawnictwie PG)?
Nie. Dopuszcza się druk w/w dokumentów na papierze kserograficznym (wydruk wyłącznie czarno-biały) zgodnie z szablonami druków dostępnymi w  repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
3. Czy druga i kolejne strony wielostronnicowych dokumentów powinny być drukowane na ozdobnym papierze z nadrukiem czy dopuszczalny jest zwykły papier kserograficzny?
Drugą i następne strony dokumentów drukujemy zawsze na zwykłym papierze bez nadruków.
 
4. Czy na papierze firmowym można umieścić  logotyp jednostki?
Tak, ale zgodnie z obowiązującym szablonem dostępnym w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
5. Czy jeśli w dokumentach zamieszczamy tabelę, to ze względów na szerokość czcionki w rubrykach, można zastosować inną czcionkę niż Sanuk lub Arial?
W tabelach dopuszcza się stosowanie czcionki Arial Narrow.
 
6. Jaki zapis adresu ul. Gabriela Narutowicza należy stosować we wszystkich akcydensach, materiałach i dokumentach?
Należy stosować ujednoliconą formę zapisu ulicy, przy której Politechnika Gdańska ma siedzibę tj.: ul. G. Narutowicza 11/12.
 

III. TECZKI FIRMOWE

1. Czy można umieścić logotyp jednostki lub sponsora na teczce firmowej?
Tak, ale zgodnie z obowiązującym szablonem dostępnym w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 

IV. KOPERTY

1. Czy konieczne jest drukowanie kopert z logo,  dotychczas często  zamiast logo przystawiano pieczątki?
Drukowane koperty z logo, których projekty zostały zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej są formalną i elegancką wersją; dla mniej ważnych i mniej formalnych spraw należy wykorzystywać jak dotychczas koperty z pieczątkami.
 

V. PIECZĄTKI

1. Czy na pieczątce mogą się znaleźć dane inne niż te podane w Księdze Identyfikacji Wizualnej?
Tak, ale tylko zgodnie z szablonami dostępnymi w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
2. W jaki sposób należy realizować pieczątki na uczelni?
Pieczątki i pieczęcie dla wszystkich jednostek organizacyjnych zamawia Dział Gospodarczy. Nie dopuszcza się zamawiania pieczątek i pieczęci samodzielnie przez jednostki. Zapotrzebowanie na pieczątki i pieczęcie jednostki organizacyjne zgłaszają na obowiązujących drukach zamówienia elektronicznie, wraz z przygotowanym w jednostce projektem pieczątki w oparciu o wzory pieczątek zgodne z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej. Wzory pieczątek dostępne są w repozytorium (odnośnik do szablonów w repozytorium).