Skład Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Członkowie spośród wspólnoty uczelni:
 
Członkowie spoza wspólnoty uczelni:
Sławomir Halbryt - przewodniczący
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Funkcję tę obecnie pełni Jakub Brzoska.
 
Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Obsługę administracyjną Rady prowadzi Biuro Rektora.