PION UMIĘDZYNARODOWIENIA I INNOWACJI

Sekretariat prorektora
ds. umiędzynarodowienia
i innowacji

mgr Justyna Ksionek
specjalista

prorew@pg.edu.pl

tel. 58 347 22 80
Gmach Główny, pok. 266

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Jednostki podległe prorektorowi
ds. umiędzynarodowienia i innowacji
: