Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dziekan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

 

Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji. Autor i współautor ponad 200 publikacji i 4 patentów.

W latach 1984–1989 odbył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1992–1995 był doktorantem na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii. W latach 1995–1999 pracował na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2003, a tytuł profesora w 2009. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej i kieruje pracami Katedry Wytrzymałości Materiałów.

W latach 2004–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. W 2016 roku został ponownie wybrany na kadencję 2016–2020. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (KILiW) Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, pełni także funkcję przewodniczącego Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN.
W latach 2012-2015 był członkiem Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji budowlanych i dużej aparatury badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. W kadencji 2015–2017 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił także funkcję przewodniczącego Zespołu Ewaluacji do spraw budownictwa i architektury SI-4, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2019 został powołany na przewodniczącego Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej MNiSW na kadencję 2019-2021 oraz na funkcję przewodniczącego Zespołu doradczego MNiSW do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. Kilkukrotnie pełnił funkcję członka Zespołu Ekspertów dla Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju między innymi w konkursach Sonta Bis, Opus i Tango. Obecnie pracuje jako członek dwóch Zespołu Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Iwanowskiej i programie im. Znanieckiego. Jest też zastępcą przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkiem Zarządu Głównego AZS.