Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Dnia 26 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1838 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dotychczas zagadnienia będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 2508). W art. 96 pkt 20 lit. a i b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534) zostały zmienione przepisy art. 365 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b ustawy, regulujące zakres przeznaczenia środków finansowych z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisów środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego przeznacza się m.in. na utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, natomiast środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – m.in. na realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej. W związku z opisanymi wyżej zmianami zakresu przeznaczenia ww. środków finansowych, niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia. W rozporządzeniu dostosowano nazwy subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego do nowego brzmienia art. 365 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. B ustawy, co do zasady utrzymując dotychczasowe rozwiązania. Jednocześnie zaproponowano drobne zmiany merytoryczne i redakcyjne.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem.