Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej. Nie jest to projekt ostateczny. Wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Chcemy jednak, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty akademickiej mogli już teraz zapoznać się z jego treścią.

Przystępując do prac nad projektem kolegium rektorskie przyjęło, że celem strategicznym Politechniki Gdańskiej jest osiągnięcie i utrzymanie statusu uczelni badawczej.

Na stronie Ustawa 2.0 zamieszczone zostały główne założenia i rekomendacje, które kolegium rektorskie przekazało senackiej komisji statutowej. Komisja ta wykonała ogromną pracę przygotowując pierwszą wersję projektu. W wyniku dyskusji i spotkań z kolegium rektorskim projekt ulegał korektom i zmianom. Wersja, którą Państwu przedstawiamy jest wersją kolegium rektorskiego, opartą na projekcie senackiej komisji statutowej. Zmiany wprowadzone do niej przez kolegium zostały przedstawione komisji statutowej na spotkaniu 9 marca br. i skorygowane o część uwag zgłoszonych przez członków komisji.

Prezentowana wersja projektu statutu spełnia, zdaniem kolegium rektorskiego, przyjęte wcześniej założenia i będzie dobrze służyć rozwojowi naszej uczelni.

Projekt został przekazany dziekanom wydziałów, zostanie także przedstawiony na specjalnym spotkaniu grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, których objęliśmy w ubiegłym roku ankietą dotyczącą problemów PG.

20 marca br. projekt będzie dyskutowany na posiedzeniu senatu.

Zakładamy, że ostateczna wersja projektu, po zaopiniowaniu przez radę uczelni i związki zawodowe, będzie poddana pod głosowanie senatu w kwietniu lub w maju.

Rektor i Prorektorzy Politechniki Gdańskiej

 

Dokument dostępny dla członków wspólnoty akademickiej po zalogowaniu (dane do logowania, takie same jak do portalu Moja PG)