Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych

Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz)

 1. RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0.
 2. RD powoływane są w dyscyplinach, które na PG podlegają ewaluacji.
 3. RDz powoływane są w przypadku, gdy dyscypliny, w których uczelnia posiada uprawnienia akademickie, wchodzące w skład danej dziedziny reprezentowane są przez stosunkowo nieliczną grupę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.
 4. RD i RDz powołuje rektor na czas trwania swojej kadencji.
 5. W skład RD/RDz wchodzą pełnozatrudnieni pracownicy naukowi i pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy złożyli deklarację o prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie podlegającej ewaluacji na PG. Przy czym w składzie RD/RDz musi znajdować się co najmniej 2/3 pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 6. RD składa się z 12-15 członków, a RDz z 18-36 członków. Liczbę członków poszczególnych RD i RDz ustala rektor. W RDz powinni być reprezentowani w równej liczbie przedstawiciele każdej dyscypliny, w której uczelnia posiada uprawnienia akademickie,  wchodzącej w skład danej dziedziny.
 7. Członkostwo w RD/RDz w trakcie trwania kadencji ustaje w przypadku:
  • rezygnacji członka zgłoszonej rektorowi w formie pisemnej;
  • ustania zatrudnienia członka w uczelni;
  • przejścia ze stanowiska naukowego lub naukowo-dydaktycznego na inne stanowisko;
  • odwołania przez rektora.
 8. Przewodniczącego RD/RDz powołuje rektor spośród członków RD/RDz na czas trwania swojej kadencji. Przewodniczącym RD/RDz może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 9. Przewodniczący RD/RDz jest jednocześnie powoływany przez rektora na funkcję prodziekana wydziału ds. badań naukowych. Jeżeli na wydziale istnieje więcej niż jedna RD podlegającej ewaluacji, rektor powołuje prodziekanów ds. badań naukowych w ramach każdej z tych dyscyplin.
 10. Senat PG ceduje uprawnienia w zakresie postępowań awansowych na rzecz RD lub RDz.
 11. Kompetencje RD i RDz obejmują:
 • prowadzenie postępowań w zakresie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień akademickich;
 • nadawanie stopni naukowych: doktora i doktora habilitacyjnych;
 • przedstawianie Radzie Wydziału kierunków, strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny/dziedziny;
 • inicjatywę w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych);
 • podział środków finansowych przyznanych danej dyscyplinie/dziedzinie na prowadzenie badań naukowych pomiędzy zespoły naukowe działające w ramach danej dyscypliny/dziedziny.

 

Propozycja utworzenia RD i RDz na PG

Dyscyplina

Rada naukowa

Wydział

Liczba reprezentantów

Stan 3.12.2018

Liczba prof. tyt. i dr hab. poniżej 67 roku życia w 2019 r.

Stan na 3.12.2018

Architektura i urbanistyka

Dyscypliny

WA

71

14

Nauki chemiczne

Dyscypliny

WCh

144

63

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscypliny

WAEEIT/WAEE

149

41

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Dyscypliny

WAEEIT/WIT

132

19

Inżynieria lądowa i transport

Dyscypliny

WILiŚ

205

40

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dyscypliny

WILiŚ

31

7

Inżynieria materiałowa

Dyscypliny

WIM

39

12

Inżynieria mechaniczna

Dyscypliny

WMO

134

40

Matematyka

Dziedziny nauk ścisłych

WFTiMS

 

60

20

Nauki fizyczne

Ekonomia i finanse

Dziedziny nauk społecznych

WZiE

 

91

22

Nauki o zarządzaniu i jakości