mgr inż. Anna Danuta Kaczmarek-Peniaškova

Email anna.kaczmarek@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Materiały dydaktyczne zamieszczane są na stronie: https://sites.google.com/site/annakaczmarek324/

Notka biograficzna

mgr. inż Anna Kaczmarek-Peniašková pracuje na Politechnice Gdańskiej od listopada 2015 r., na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, w Zespole Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem. Jej działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn, a w szczególności maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Przebieg kariery naukowej: tytuł mgr inż. uzyskany w 2014 r.. Dorobek naukowy: 10 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 1 z listy JCR.

Anna Kaczmarek-Peniašková, M.Sc. Eng., works at the Gdansk University of Technology since November 2015, at the Faculty of Mechanical Engineering, in the Department of Manufacturing Engineering and Automation, in the Team of Machine Tools, Tools and Machining. Her scientific activities are generally in the field of technical sciences in the scientific discipline of mechanical engineering and utilization, especially in the field of machine tools for wood cutting. Scientific career: title M.Sc.. Eng. obtained in 2014. Achievements: 10 papers in journals, of which 1 from the JCR list.