dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

Email rhir@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rhir

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 319
Numer telefonu (58) 347 14 44

Notka biograficzna

Pracuje na Wydziale Architektury PG w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków od 1 grudnia 1989 r. Wcześniej w Katedrze tej opracował pracę dyplomową magisterską na temat twierdzy Wisłoujście, której promotorami byli profesor Jerzy Stankiewicz i dr Krzysztof Biskup. Pod wpływem Promotorów głównym tematem zainteresowania i badań naukowych były przede wszystkim historyczne fortyfikacje. W 2001 r. obronił pracę doktorską pt. „Średniowieczne mury obronne miast Pomorza Gdańskiego”. Od 2000 r. nowym obszarem aktywności badawczej stała się architektura modernistyczna 1. połowy XX wieku. Przy badaniu i ochronie tej architektury współpracuje ściśle z samorządem lokalnym miasta Gdyni, pełniąc funkcję miejskiego konserwatora zabytków w tym mieście. W grudniu 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a głównym osiągnięciem naukowym w postępowaniu habilitacyjnym była monografia pt. „Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki”, wydana przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

 

Works at The Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation of Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology since 1st of December 1989. He graduated with Master's Thesis completed at the same department with supervision of prof. Jerzy Stankiewicz and Krzysztof Biskup. The subject of the thesis - historical fortifications - became the main subject of his professional interests and scientific research for many years. In 2001 he defended his Doctoral Thesis “Medieval city walls of Pomorze Gdańskie”. Since 2000 modernistic architecture from the beginning of the 20th century has become a new area of research as a result of taking on a position of City Historic Preservation Officer in Gdynia. In December 2016 he was awarded a Doctor of Science title, with monograph “Protection and preservation of modernistic architecture in Gdynia” published by Gdansk University of Technology being considered as one of his biggest achievements.