dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Email ksepiatk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ksepiatk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 305
Numer telefonu (58) 347 24 84

Notka biograficzna

Ksenia Piątkowska (dr inż. arch.) jest architektem i adiunktem w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2002 roku ukończyła Architektur Fakultät Universität Stuttgart a następnie w 2010 r. uzyskał doktorat Politechnice Gdańskiej. Jej praca doktorska dotyczyła zachowania obiektów tymczasowych, które pozostały po historycznych Wystawach Światowych. Celem pracy było zbadanie dwóch zagadnień - zjawiska dlaczego pawilony Expo - choć zaprojektowane jako obiekty tymczasowe - pozostawały w strukturze miasta i jak pawilony te były przedmiotem kompleksowych i uzasadnionych procesów transformacji, aby kontynuować ich realne funkcjonowanie w tkance miejskiej. Za badania nad zachowaniem tymczasowych struktur architektonicznych Ksenia Piątkowska w 2011 r. otrzymała nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców nr 669/E-359/styp/6/2011.

Obecnie jej badania koncentrują się na roli i wpływie architektury na wartość rynkową określonej przestrzeni miejskiej w odniesieniu do kontekstu gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Badania mają na celu określenie cech architektury, które mogą stanowić narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej danego miejsca na rynku światowym. Jej zainteresowania obejmują również podnoszenie kompetencji pracowników w edukacji architektonicznej. Dokładniej, jej badania analizują potencjalne zagrożenia wynikające ze współczesnego trendu, który eliminuje formułę uczeń-mistrz z nauczania przyszłych architektów. W swoich badaniach zajmuje się koniecznością restrukturyzacji kształcenia nauczycieli w powiązaniu z kontekstem technologicznym i wymaganiami współczesnego rynku pracy. W trakcie zajęć dydaktycznych propaguje podniesienie wiedzy na temat roli ekonomicznej architektury marki i procesów over-brandingu.

Jest stypendystką programu Erasmus w Niemczech i wymiany międzynarodowej CEEPUS Teachers w Austrii w ramach programu ‘Urban Innovation Network’.

Ksenia Piątkowska jest autorem książki 1888, 1929 Wystawy światowe w Barcelonie. Problemy zachowania dziedzictwa kulturowego (2014).Jest autorem artykułów o zasięgu międzynarodowym dotyczących ekonomicznej roli architektury m.in.: Piatkowska, K.: City as a Product. Architecture as an Economic Instrument. Are Global Cities People-Friendly Places?, SGEM, (2014), Piatkowska, K.: Architecture in the Branding and Over-branding Process. How Globalization Influenced Architecture Quality, SGEM (2014), adaptacji obiektów zabytkowych m.in.: Piatkowska, K.: Primo non nocere–Die Neuevaluierung Und Revitalisierung des alten Universitätsgeländes in Danzig, Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg KG, Wien 2011 oraz jakości edukacji architektonicznej m.in.: Piatkowska, K.: Moving Towards Competence in Teaching Architecture: The Relationship of Research and Design in Academia, Procedia Engineering, Elsevier Limited, Oxford (2016).

Jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem Aten Journal of Architecture. Od 2002 r. jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce.

Zawodowo współpracowała z renomowanymi z renomowanymi biurami architektonicznymi, takimi jak Behnish, Behnish & Partner w Niemczech czy Estudio Lamela w Hiszpanii. Jest laureatką licznych nagród w konkursach architektonicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem wielu projektów i realizacji budynków użyteczności publicznej m.in.: Projektu adaptacji Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu (2016), Projektu adaptacji poddaszy kościoła Św.Katarzyny w Gdańsku na Muzeum Nauki im. Jana Heweliusza (2016), Rewitalizacji budynków Wydziału Gdańska Hydromechaniki Politechnika (2015), Projektu architektonicznego modułowej konstrukcji dla infrastruktury turystycznej szlaków rowerowych w obszarach przybrzeżnych, korytarza Wisły i szlaków kajakowych w Województwie Pomorskim (2015), Projektu Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i renowacji audytorium nr II elektroniki dla WETI PG (2012), Projektu rewitalizacji historycznej auli z 1904 Wydziału Chemii(2010), Projektu architektonicznego Terminalu 2 Lotniska Chopina w Warszawie(2004).

Dodatkowo, współorganizuje działaniach kulturalne i edukacyjne m.in.: w latach 2008-2011 współorganizator Festiwalu Gdynia Design Days, następnie kurator 2011-2013 wystawy GDD Rzeczy piękne i mądre. Projekty innowacyjne. Jest również organizatorem integracyjnego warsztatu innowacji społecznych oraz konsultantem i wykładowcą Design EntrepreneurSHIP Training session in Gdynia (III Cycle) 2014, organizowanego wraz z Gdynia Design Center, Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, HIE-RO - Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development na Universität Rostock oraz SVID – Swedish Industrial Design Foundation.

Ksenia Piatkowska (Architect, PhD.) is an Assistant Professor in the Department for the Housing and Architecture of Public Buildings at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. She graduated from the Architektur Fakultät Universität Stuttgart in 2002, and then earned a PhD. Eng. at Gdansk University of Technology in 2010. Her doctoral dissertation concerned the preservation of temporary objects that had remained after the historical World Fairs. The thesis explored two main issues – the question of why expo pavilions - although designed as temporary objects – have remained in the city structure; and how such pavilions were subject to complex and legitimate transformation processes to continue their viable existence in the urban tissue. For her research on the preservation of these temporary structures in 2011, Ksenia Piatkowska received the award of the Ministry of Science and Higher Education for Outstanding Young Researchers No 669 /E-359/STYP/6/2011.

Currently her research concentrates on the role and impact of architecture on the market value of a particular urban space with respect to its economic, social and cultural context. The research aims to identify definite architecture qualities that are instrumental when an object is intended to build a place-specific competitive advantage on the global market. Her pedagogical interests include raising the competence of staff in architecture education. More specifically, her work examines the potential threats arising from a contemporary trend that eliminates the formula of master-apprentice. She addresses the apparent need to restructure teacher education according to the context and requirements of the contemporary job market. At GUT she has developed a program to improve on knowledge of the economic role of architecture in branding and over-branding processes.

In connection with her research on architecture as an economic instrument she holds the Erasmus scholarship in Germany and CEEPUS Teachers exchange in Austria within international ‘Urban Innovation Network’ programme. Ksenia Piatkowska is an author of one book 1888, 1929 The World Fairs in Barcelona. The Problems of the Cultural Heritage Preservation(2014). She has also published internationally several articles on the economic role of architecture e.g. Piatkowska, K.: City as a Product. Architecture as an Economic Instrument. Are Global Cities People-Friendly Places?, SGEM, (2014), Piatkowska, K.: Architecture in the Branding and Over-branding Process. How Globalization Influenced Architecture Quality, SGEM (2014), adaptation of preserved architectural objects e.g. Piatkowska, K.: Primo non nocere–Die Neuevaluierung Und Revitalisierung des alten Universitätsgeländes in Danzig, Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg KG, Wien 2011 and quality of architectural education e.g. Piatkowska, K.: Moving Towards Competence in Teaching Architecture: The Relationship of Research and Design in Academia, Procedia Engineering, Elsevier Limited, Oxford (2016).

She serves as a member of the Editorial and Reviewers’ Board for the Athens Journal of Architecture. She is a Fellow of the Association of Monument Conservators in Poland.

Professionally she has cooperated with famous architectural offices such as Behnish, Behnish and Partner in Germany, and Lamela Studio in Spain. In addition to making considerable accomplishment in freelance designing, her co-authorship of many designs has won her prizes in a series of international architectural competitions. She is the author and co-author of many public buildings projects and realizations e.g. Adaptation project of the Great Mill in Gdansk for the Amber Museum (2016), Architectural project of the attics of St. Catherina Church in Gdansk - adaptation to the Johannes Hevelius Science Museum (2016), Revitalization of the buildings of the Hydromechanics Faculty of Gdansk University of Technology (2015), Architectural Project of modular design for the tourist infrastructure of cycling routes in coastal areas, the corridor of the Vistula River, and canoeing routes in the Pomeranian Voivodeship (2015), Architectural project of the Laboratory for Immersed Spatial Visualization and Renovation of the Auditorium No. II of the Electronics, Telecommunications and Informatics Faculty, Gdansk University of Technology (2012), Architectural revitalization project of the 1904 historical auditorium of the Chemistry Faculty, Gdansk University of Technology (2010), Architectural project of Terminal 2 Warsaw Chopin Airport (2004).

This combination of practical and academic experience informs her work in a variety of consultancies for local authorities and private corporations. Additionally, she carries on cultural and educational activities - for several years she has been a curator of the Innovative Design exhibition Beautiful and Clever Things, and an organizer of The Social Innovations integration workshop as a part of the Design Festival Gdynia Design Days.