dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

Email agnjanow1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agnjanow1

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 508
Numer telefonu (58) 347 24 33

Notka biograficzna

Agnieszka Gębczyńska-Janowicz jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych od 2016 roku; wcześniej, od 2011 roku w Katedrze Architektury Służby Zdrowia. Ukończyła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2002 roku. Na tejże uczelni obroniła w 2010 roku pracę doktorską pod tytułem Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku do współczesności, której promotorem była dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka. Badania były finansowane z grantu Komitetu Badań Naukowych. Praca uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz została wydana jako monografia w Naukowym Wydawnictwie Neriton. W 2011 roku uzyskała Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2003 roku współwłaściciel pracowni architektonicznej zajmującej się projektowanie obiektów przemysłowych i służby zdrowia. Od 2014 roku czynny członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Należy do Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 roku wraz dr inż. arch. Dorotą Kamrowską-Załuską opiekun Koła Naukowego Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej DoctorAnts.

 W swojej działalności badawczej kontynuuje temat współczesnych form wizualizacji pamięci zbiorowej: Współczesne krajobrazy pamięci w: Architektura krajobrazu (2011); Bezimienne nekropolie - udział gdańskich artystów w procesie organizowania założeń pomnikowych na terenach masowych eksterminacji z czasów II wojny światowej w: Nekropolie Pomorza (2011); Współczesne miejskie krajobrazy pamięci o II wojnie światowej na przykładzie Warszawy i Berlina w: Borussia. Kultura. Historia. Literatura (2011); Przestrzenne nośniki polskiej pamięci zbiorowej po 1989 roku. w: Krajobraz kulturowy wolnej Polski (2013); Franciszek Duszeńko. Postać monumentalna w: Franciszek Duszeńko (2014). Brała udział w kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących specyfiki pamięci zbiorowej w ujęciu interdyscyplinarnym.  Efekty badań popularyzowała prezentacjami na zaproszenie uczelni w Gdańsku, Krakowie, Sofii, Ljubljanie i Hamburgu.

Drugi obszar badań naukowych koncertuje wokół problematyki związanej z prowadzoną praktyką zawodową i dotyczy kształtowania współczesnych obiektów medycznych. W tym temacie przygotowała min.: wraz z zespołem (Bąkowski, Czabański, Pokrzywnicka, Poplatek) wieloautorską monografię: Projektowanie i programowanie obiektów służby zdrowia (2012) oraz artykuły, w tym: Ergonomics in Polish outpatient clinics w: Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure (2014), z R. Janowicz: Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej. W: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych (2015). Jest wraz dr hab. inż. arch. Robertem Idemem redaktorem monografii: Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare architecture. Issues in the design process. An overview of research conducted by the Faculty of Architecture (2015).

Języki komunikacji: polski, angielski, niemiecki

 

Agnieszka Gębczyńska-Janowicz since 2016, she is an associate professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology at the Department of Urban Architecture and Waterscapes. Before that, since 2011, at the Department of Architecture of Health services. She has graduated from the Gdańsk University of Technology in 2002 with the major in Architecture and Urban Design. In 2010, at that university, she has defended her PhD dissertation titled Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku do współczesności, with Krystyna Pokrzywnicka, DSc. Eng. Arch. as the dissertation supervisor. The researches were financed with a grant by the State Committee for Scientific Research. The dissertation has received an award of the President of Gdańsk and the Gdańsk Scientific Society, and has been published as a monograph by Neriton Scientific Publishing. In 2011 she has received a scientific scholarship from the Minister of Science and Higher Education, for an outstanding young scientist. Since 2003, the co-owner of an architectural office, dealing with designing industrial facilities and those dedicated for the health services. Since 2014 an active member of the Pomeranian Regional Chamber of Architects. A member of the Polish Ergonomics Society and the Gdańsk Scientific Society. Since 2014, together with Dorota Kamrowska-Zaluska, PhD. Eng. Arch. the supervisor of the Doctoral Students and Young Researchers Science Club of the Faculty of Architecture at the Gdańsk University of Technology - DoctorAnts.

In her researches she follows the subject of contemporary forms of visualization in terms of collective memory: Współczesne krajobrazy pamięci in: Architektura krajobrazu (2011); Bezimienne nekropolie - udział gdańskich artystów w procesie organizowania założeń pomnikowych na terenach masowych eksterminacji z czasów II wojny światowej in: Nekropolie Pomorza (2011); Współczesne miejskie krajobrazy pamięci o II wojnie światowej na przykładzie Warszawy i Berlina in: Borussia. Kultura. Historia. Literatura (2011); Przestrzenne nośniki polskiej pamięci zbiorowej po 1989 roku. in: Krajobraz kulturowy wolnej Polski (2013); Franciszek Duszeńko. Postać monumentalna in: Franciszek Duszeńko (2014). She has participated in over a dozen national and international conferences, concerning the specifics of collective memory in interdisciplinary terms. She has popularized the results of her researches by carrying out presentations at the universities of Gdańsk, Kraków, Sofia, Ljubljana, and Hamburg.

She focuses her second field of scientific research around the issues concerning her profession, which deals in forming contemporary medical facilities. In these terms, she has prepared inter alia: together with a team (Bąkowski, Czabański, Pokrzywnicka, Poplatek) a multi-author monograph: Projektowanie i programowanie obiektów służby zdrowia (2012) and articles, including: Ergonomics in Polish outpatient clinics in: Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure (2014), with R. Janowicz: Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej. In: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych (2015). Together with Robert Idem, PhD. Eng. Arch. she is the editor of the monograph titled: Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare architecture. Issues in the design process. An overview of research conducted by the Faculty of Architecture (2015).