dr inż. Krzysztof Gerlach

Email kgerlach@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Studia na Wydziale Budowy Maszyn ukończone w 1977. Praca na Politechnice Gdańskiej od grudnia 1977. Doktorat w 1987. Od 2002 na stanowisku starszego wykłdowcy. Promotor 74 prac dyplomowych. Wykłady z klikunastu przedmiotów na studiach jednolitych, magisterskich i inżynierskich. Autor 9 przedmiotowych programów dydaaktycznych. Publikacje naukowe - 43. W latach 1992-1994 kierownik Zakładu Maszyn Przemysłu Spożywczego. Zespołowa nagroda ministra za działalność naukową, 5 nagród rektora za osiągnięcia naukowo-badawcze, 3 nagrody rektora za działalność dydaktyczną. Obecnie głównie wykłady z aparatury, zarządzania i ochrony środowiska, oczyszczania gazów i ścieków oraz z maszyn przemysłu spożywczego. Od 1980 do chwili obecnej członek NSZZ "Solidarność". Autor ponad 100 artykułów i kilku książek z historii techniki.

Przykładowe publikacje na PG:

Gerlach, Kosmowski, The New Method of Settings the Small Fishes' Backs in the Desired Direction.

Gerlach, Wybrane aspekty przemieszczania substancji spożywczych o złożonej strukturze w dozownikach i przenośnikach ślimakowych.

Gerlach, Sterowanie przepływem w dozownikach do spożywczych cieczy nieniutonowskich na drodze celowych zmian lepkości pozornej.

Study on Faculty of Machine Engineering finished at 1977. Work on Technical University of Gdansk from December 1977. Ph.D. 1987. Lecturer from 2002. Promoter of 88 first degree works. Lectures of about dozen objects on all form of studies. Author of 9 objects’ didactic programs. 43 scientific publications. In years 1992-1994 leader of Food Machine department. Minister’s price for scientific activity (teamwork), president’s of university prices (individual) for scientific achievements (5) and didactic activity (3). Recently lectures principally about apparatus, environmental management, and wastewater and gas pollution treatment, food machine engineering. From 1980 until now a member of NSZZ “Solidarity”. An author of more than 100 presses publication and a few books about chosen problems in the history of engineering.

Exemplary publications on Technical University:

Gerlach, Kosmowski, The New Method of Settings the Small Fishes’ Backs in the Desired Direction.

Gerlach, Chosen aspects of complex food materials displace in screw conveyors and screw dosing equipment.

Gerlach, Control of flew in dosing equipment to food’s non-Newtonian fluid, based on purposeful changes of apparent viscosity.