dr inż. arch. Piotr Samól

Email piosamol@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 348 61 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piosamol

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Historii,Teorii Archit.i Konserw. Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny, 319
Numer telefonu +48 58 348 61 29
Email piosamol@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Rozprawę doktorską o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego w Prusach obronił z wyróżnieniem w 2015 r. (promotor: prof. Aleksander Piwek). W 2016 r. otrzymał nagrodę Generlanego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Jego badania skupiają się na zagadnieniach architektury średniowiecznej Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Efektem jego zaiteresowania dziejami Młodego Miasta Gdańska (1380-1455) jest próba monografii tej efermycznej gminy, którą przygotowuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego  (promotor: prof. Beata Możejko). Publikuje w obu pola zainteresowań: P. Samól, Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.), [w:] Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII w.), red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2016, s.543-554; P. Samól, Origins of brick archiecture in Pommerania, SGEM 2016, P. Samól, Burmistrzowie Młodego Miasta Gdańska, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów miasta Gdańska od XIII do XXI wieku, red. B. Możejko, Gdańsk 2015, s.61-69; P. Samól, Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta Gdańska, [w:] Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s.65-90; P. Samól, Architektura kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Chełmnie w świetle badań z lat 2010-2013, [w:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2014, s.191-204; P. Samól, Rutki - wieś patrymonialna Młodego Miasta Gdańska, "Studia z Dziejów Sredniowiecza", t.16: 2011, s.159-192 ; P. Samól, Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury, "Studia z Dziejów Średniowiecza", t. 15: 2009, s.173-201.

Piotr Samól is an assistant professor (polish: adiunkt) in the Department of History, Theory and Monument Preservation at Gdansk University of Technology. He graduated in architecture (M.Sc. Eng.)  and history (B.A.).  He defended his doctoral thesis on the architecture of Dominican Churches in the former State of Teutonic Knights in Prussia in 2015 r. (supervisor: prof. Aleksander Piwek). One year later he received the Prize of  Heritage Conservator of Poland and Historical Monuments & Art Conservators Association.

His researches are focused on the medieval architecture of Gdansk and Baltic Sea region. The result of his interests in the history of Young City of Gdansk (1380-1455) is an attempt of monograph preparing at the Faculty of History in the University of Gdansk (supervisor: prof. Beata Możejko). He publishes in both  scientific fields, e.g. P. Samól, Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.), [w:] Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII w.), red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2016, s.543-554; P. Samól, Origins of brick archiecture in Pommerania, SGEM 2016, P. Samól, Burmistrzowie Młodego Miasta Gdańska, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów miasta Gdańska od XIII do XXI wieku, red. B. Możejko, Gdańsk 2015, s.61-69; P. Samól, Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta Gdańska, [w:] Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s.65-90; P. Samól, Architektura kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Chełmnie w świetle badań z lat 2010-2013, [w:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2014, s.191-204; P. Samól, Rutki - wieś patrymonialna Młodego Miasta Gdańska, "Studia z Dziejów Sredniowiecza", t.16: 2011, s.159-192 ; P. Samól, Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury, "Studia z Dziejów Średniowiecza", t. 15: 2009, s.173-201.