dr inż. arch. Izabela Burda

Email izaburda@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/izaburda

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 368

Notka biograficzna

Izabela Maria Burda (dr inż. arch.) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych.  Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich; od 05.2015 wiceprezesem ds. twórczości Zarządu SARP Oddziału Wybrzeże.  Od 2010 roku jest Ambasadorem Arturbain – francuskiej organizacji Séminaire Robert Auzelle zajmującej się promocją „Sztuki kształtowania przestrzeni miejskiej”, utworzonej przy Ministerstwie Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable  et de la Mer z siedzibą w Paryżu.

Za pracę dyplomową pt.: „Studium koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zespołu usługowo – mieszkaniowego na obszarze po zakładach browaru w Gdańsku Wrzeszczu” otrzymała trzy nagrody:  Prezydenta Miasta Gdańska, Oddziału TUP Gdańsk oraz Północnej Okręgowej Izby Urbanistów. W roku 2005 ukończyła Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskała w roku 2016, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Kształtowanie połączeń lądu i wody na terenach poprzemysłowych” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jej badania naukowe i publikacje poświęcone są przede wszystkim kwestiom przekształceń struktur miejskich. Podejmowane prace badawcze dotyczą w szczególności zagadnień transformacji terenów
i obiektów poprzemysłowych, kwestii obecności wody w przestrzeni miejskiej oraz roli kształtowania stref na styku lądu i wody w procesach przeobrażeń struktur miejskich. Izabela M. Burda zajmuje się także problematyką kształtowania zespołów zabudowy mieszkaniowej.

Izabela M. Burda prowadzi praktykę projektową od roku 2003. Jest autorem i współautorem projektów zespołów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych. W latach 2004 – 2016 pracowała w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku na stanowisku inspektora w Referacie Planów i Marketingu, a następnie inspektora ds. inwestycji w Referacie Rewitalizacji.

Działalność dydaktyczna: Prace wykonane przez zespoły studentów z jej udziałem oraz pod jej kierunkiem zdobyły nagrody i wyróżnienia, między innymi w międzynarodowych konkursach Arturbain.fr 2009, 2011 oraz w konkursie SARP FR 2012.

Izabela Maria Burda (Architect, PhD.) is an Assistant Professor for the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. She is a member of the Association of Polish Architects; since 2015, she has been a vice president of the Management Board of SARP Pomeranian Branch. Since 2010, she has been an Ambassador at Arturbain – the French organization’s Séminaire Robert Auzelle dealing with the promotion of "The art of shaping urban space", created at the Ministry of Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, which is established in Paris.

For her diploma work entitled, "Study of the urban – architectural conception of service and residential structure in the area of the brewery factory in Gdansk Wrzeszcz " she received three awards: The President of the City of Gdansk award, The Society of Polish Urban Planners Branch Gdańsk award, and The North District Chamber of Urban Planners award. In 2005, she graduated from Postgraduate Studies in Urban and Regional Planning "SPACE PLANNING AND MANAGEMENT". The degree of doctor of technical sciences in architecture and urban planning she obtained in 2016, defending with distinction the doctoral dissertation: " Shaping land and water connections in post-industrial areas" at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology.

Her research and publications are mainly focused on issues concerning the transformation of urban structures. The research she has undertaken concerns particularly the issues of transformation of postindustrial areas and structures, the issues concerning the presence of water in the urban space, and the role of shaping the zone of land and water connections in the process of the transformation of urban structures. She has also dealt with issues involving the development of residential units.

Izabela M. Burda has been practicing architectural and urban design since 2003. She is the author and co-author of projects related to residential – services units, residential buildings and service facilities. In the years 2004 – 2016, she worked for the Department of Urban Planning, Architecture and Preservation of Monuments in the City Hall in Gdansk; first in the Department of Plans and Marketing, and since 2008, in the Department of Revitalization.

Didactic activity: Projects done by teams of students with her participation and under her direction have won awards and distinctions; among others, in international competitions Arturbain, France, 2009, Arturbain, France, 2011, and in the SARP, FR competition of 2012.