dr inż. Daniel Chuchała

Email danchuch@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 347 14 50
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/danchuch

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Notka biograficzna

Dr inż. Daniel Chuchała pracuje na Politechnice Gdańskiej od października 2017 r. na stanowisku Adiunkta, na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Prowadzona przez niego działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Jego działalność badawcza obejmuje obszar maszyn i urządzeń do obróbki drewna, która jest realizowana w Zespole Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Kazimierza Orłowskiego. Jego główną tematyką badań jest prognozowanie zapotrzebowania mocy skrawania dla procesu przecinania drewna piłami. Posiada On również doświadczenie zdobyte w pracy w przemyśle, w obsłudze i programowaniu obrabiarek CNC (głównie ze sterowaniem Heidenhain).                                         

Ph.D. Eng. Daniel Chuchala work at the Gdańsk University of Technology since October 2017 as an Assistant Professor, at the Faculty of Mechanical Engineering,  in the Department of Manufacturing Engineering and Automation. The scientific activity which he conducts is related to the field of technical sciences  in the scientific discipline of mechanical engineering and utilization. His research activity includes the area of machines and equipment for wood processing, which is carried out in the Team of Machine Tools, Tools and Machining, under the direction of D.Sc., Ph.D., Mech. Eng., Full Professor Kazimierz Orlowski. His main research topic is determinating the demand of cutting power for the sawing process. He also has experience gained in working in industry, in the operation and programming of CNC machines (mainly with Heidenhain control system).              

Przebieg pracy zawodowej (miejsce zatrudnienia; stanowisko):

  • 2017 - obecnie   Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny; Adiunkt,
  • 2008 - 2017   RADMOR S.A. Zakład Mechaniczny, Gdynia; Specjalista technolog,
  • 2007 - 2008   DANFOSS LPM Sp z o.o. w Tuchomiu; Asysten ds. Jakości.

Employment history:

  • 2017 - now    Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Assistant Professor,
  • 2008 - 2017   RADMOR S.A. Group WB in Gdynia, Poland, position: Process Engineer Specialist, 
  • 2007 - 2008   Danfoss LPM Sp. z o.o. in Tuchom, Poland, position: Assistant Quality Manager.