prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, prof. zw. PG

Email jcieslin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 22, (58) 347 12 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jcieslin

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 110
Numer telefonu (58) 347 16 22

Pełnione funkcje

Prorektor ds. Organizacji
Miejsce pracy Rektor
Gmach Główny, 268
Numer telefonu (58) 347 12 67
Email proreg@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978).

W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. habilitację, a w 2006 r. uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje kierownika katedry, zakładu i prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008).

Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, dynamiki pęcherzyków parowych i gazowych, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii, np. z generatorami MHD, ogniwami paliwowymi czy silnikami Stirlinga. Ponadto zajmuje się badaniem właściwości termofizycznych i zastosowaniem nanocieczy w systemach energetycznych, w tym w magazynach energii cieplnej.

Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań opublikowanych i nieopublikowanych. Wypromował 9 doktorów, jest opiekunem naukowym 3 doktorantów. Był recenzentem w 24 przewodach doktorskich, 6 przewodach habilitacyjnych i 2 postępowaniach o tytuł profesora.

Odbył liczne staże naukowe, w tym m.in. na Universität-GH-Essen, w Kernforschungsanlage Jülich GmbH i dwa razy w Fachhochschule Stralsund/University of Applied Sciences, jako stypendysta DAAD. Wielokrotnie odbywał krótkotrwałe staże naukowe w Hochschule Bremen/City University of Applied Sciences. Jest aktywnym uczestnikiem program Erasmus. Był opiekunem ponad 30 prac dyplomowych zrealizowanych na uczelniach niemieckich.

Od 2002 r. jest związany z Wydawnictwem PG, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego. W latach 1998–2016 jego dodatkowym miejscem pracy była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. W całym tym okresie pełnił funkcję przedstawiciela PG w Senacie PWSZ w Elblągu.

Jest aktywny w organizacji życia naukowego. Od 1994 r. jest członkiem Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (sekretarz Sekcji w latach 1999–2002), od 2011 r. jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. W latach 1994–2011 pełnił funkcję przewodniczącego interdyscyplinarnej Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Był przewodniczącym, sekretarzem lub członkiem ponad 30 komitetów organizacyjnych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 2014 r. jest członkiem Editorial Board of The Archive of Mechanical Engineering, a od 1993 r. konsultantem naukowym czasopisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wyróżniony Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”. Jego działalność na rzecz Politechniki Gdańskiej wyróżniono 37 Nagrodami Rektora.

Zainteresowania, czas wolny: muzyka, literatura, malarstwo, historia nowożytna, nordic walking, rower.