dr hab. inż. Zbigniew Kneba

Email zkneba@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zkneba

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 419
Numer telefonu (58) 347 28 64
Email zkneba@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Mgr - Politechnika Gdańska Wydział Budowy Maszyn (1983)

Mgr - Politechnika Gdańska Instytut Okrętowy (1987)

Dr - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny (1993)

Dr hab. - Politechnika Gdańska Wydział mechaniczny (2012)

Przebieg pracy zawodowej: (1984-1993) asystent w Politechnice Gdańskiej; (1993-obecnie) Politechnika Gdańska - adiunkt; (1987/4 miesiące) praktyka przemysłowa na pokładzie statku handlowego „Jacek Malczewski” (rejs do Japonii) - stanowisko: asystent maszynowy; (2000) stypendium naukowe Mercedes Benz w Bremie Niemcy Badania emisji spalin silników samochodowych; (2006-2009) współpraca naukowo – badawcza z firmą Elpigaz z Gdańska związana z rozwojem konstrukcji i sterowania instalacji gazowych do samochodów.

Działalność badawcza: silniki spalinowe, siłownie okrętowe, modelowanie systemów energetycznych (metoda Bond Graph), alternatywne systemy zasilania paliwem (LPG, CNG, DME), charakterystyki silników, sterowanie silnikiem, mechanika układów korbowych, opublikował ponad 100 artykułów naukowych, jest autorem 2 monografii, brał udział w 5 projektach badawczych, nagrodzony 5 nagrodami Rektora PG, krzyżem zasługi i medalem Komisji Edukacji Narodowej

Działalność organizacyjna: kierownik Komisji ds. Informatyzacji Wydziału Mechanicznego, opiekun 2 doktorantów, aktywnie współpracuje City University of Applied Sciences w Bremen (Niemcy).

 MSc - Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Design (1983)

MSc - Gdańsk University of Technology Maritime Technology Institut (1987)

PhD - Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (1993)

DSc - Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2012)

Professional career: (1984-1993) assistant at the Gdansk University of Technology; (1993-present) Gdansk University of Technology - adjunct; (1987/4 months) industrial practice aboard merchant ship "Jacek Malczewski" (cruise to Japan) - position: mechanical assistant; (2000) Mercedes Benz Scholarships in Bremen Germany Car exhaust emission test; (2006-2009) cooperation with Elpigaz of Gdansk related to the development of construction and control of gas installations for cars.

Research activities: internal combustion engines, shipbuilding, power systems modeling (Bond Graph), alternative fuel supply systems (LPG, CNG, DME), engine characteristics, engine control, crank mechanism, published more than 100 scientific articles, He has participated in 5 research projects, awarded with 5 PG Rector's awards, a cross of merit and medal of the National Education Commission

Organizational activity: Head of the Commission for Computerization of the Faculty of Mechanical Engineering, caretaker of 2 PhD students, actively cooperating with the City University of Applied Sciences in Bremen (Germany).

List of most important papers and books:

 1. Kropiwnicki J., Dominiczak P., Kneba Z., et al.: Analysis of the possibilities of using of DME fuel in motor boat drive systems. Combustion Engines. (2017), 171 (4), s. 74-80.
 2. Cichy M., Kneba Z., Kropiwnicki J.: Causality in models of thermal processes in ship engine rooms with the use of Bond Graph (BG) method. Polish Maritime Research, S1 (93) Vol. 24 (2017); s. 32-37.
 3. Cichy M., Kropiwnicki J., Kneba Z.: „A Model of Thermal Energy Storage According to the Convention of Bond Graphs (BG) and State Equations (SE)”. Polish Maritime Research, 4 (88), (2015), Vol. 22; s. 41-47.
 4. Kropiwnicki J., Kneba Z.: Carbon dioxide potential reduction using Start-Stop system in a car. Key Engineering Materials, Vol. 597, (2014), s.185-192.
 5. Kneba Z., Kropiwnicki J.: The initial selection of parameters for dynamic brake for car engine test dynamometer. Key Engineering Materials, Vol. 597, (2014), s.179-184.
 6. Kropiwnicki J., Kneba Z., Ziółkowski M.: Test for Assessing the Energy Efficiency of Vehicles with Internal Combustion Engines. International Journal of Automotive Technology, Vol. 14, nr 3 (2013), s.479-487.
 7. Kneba Z.: Studium zarządzania ciepłem odpadowym silnika w samochodach osobowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie nr 110, Gdańsk (2011).
 8. Kneba Z., Tyszkowski K., Bińkowski S., Wajs J.:The influence of settable parameters of switching gasoline/LPG on exhaust toxic emissions. Combustion Engines nr 3, (2017), s. 100-103.
 9. Kneba Z., Straszak P., Jakubczyk K.: The effectiveness of fault detection in common rail injectors examination methods. Combustion Engines nr 3, (2017), s. 49-56.
 10. Kropiwnicki J., Kneba Z.: Phenomenological correction of height above ground level of vehicle derived from GPS system. Mechatronic Systems and Materials 2010, Selected Papers, Opole University of Technology, Opole (2011), s. 117-125.
 11. Balcerski A., Kneba Z., Kropiwnicki J., Makowski S.: “he conception of exploitation efficiency of autonomic energy systems of land vehicles and ships. Combustion Engines R. 48, nr SC2, Mixture Formation, Ignition and Combustion, (2009), s. 70-76.