prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

Email krissun@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 18, (58) 347 19 09
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krissun

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 629
Numer telefonu (58) 347 13 18
Email kris@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 627
Numer telefonu (58) 347 19 09

Wiadomość dla studentów

W semestrze zletnim 2020/21 konsultacje: czwartki godz. 10.15-12.00:  https://meet.jit.si/Goczyla

In the Summer semester 2020/21, consultations on Thursdays, 10.15-12.00 hrs at https://meet.jit.si/Goczyla

Notka biograficzna

Short biography

Krzysztof Goczyła, full professor of Gdańsk University of Technology, computer scientist, a specialist in software engineering, knowledge engineering and databases.

He graduated from the Faculty of Electronics Technical University of Gdansk in 1976 with a degree in electronic engineering, specializing in automation. Since then he has been working at Gdańsk University of Technology. In 1982 he obtained a doctorate in computer science and in 1999 habilitation. In 2012 he received the title of professor of technical sciences. 

At Gdańsk University of Technology, he was, among others, Deputy Dean for the organization of studies (2005-2008) and since 2008 until 2016 he was the Dean of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. Since 2015 he has been the Head of the Department of Software Engineering of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. He is the author and co-author of some 180 scientific publications, including 2 monographs. A special recognition won the book "Ontologies in Information Systems" (ed. AOW "Exit", 2011). He promoted 7 doctors. He is a member of the Scientific Council of the Polish Association of Artificial Intelligence.

He is co-author of several implemented data processing and information systems, incl. "System for Registrar Office" (SOD), "Computer Timetable" (KRJ) and "System for Faculty Management" (SETI). In 2009 he initiated the "ETI Academy", where courses on ICT are held for high school students of Pomerania region. He formed a research team called Knowledge Management Group @ Gdańsk University of Technology – a scientific school of knowledge engineering. He managed 9 research grants and an infrastructural grant. He is the author of dozens of essays popularizing correct Polish language among engineers.

He is laureate of the Minister of Science Prize and and The Prize of Chairman of Polish research Council. He received the Gold Cross of Merit, the Medal of the National Education Commission, and the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. Member of the Council for Digitization at the Polish Ministry of Digital Affairs for the term 2016-2018 and  member of the IT Terminology Board of the Polish Language Council at the Presidium of Polish Academy of Sciences (since 2019). 

Google Scholar:

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=goczyla&btnG

 

Notka biograficzna

Krzysztof Goczyła, profesor Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych.

Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności informatyka i automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. 

Na Politechnice Gdańskiej pełnił m.in. funkcje prodziekana do spraw organizacji studiów (2005-2008), a od 2008 r. do 2016 r. dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2015 r. kieruje Katedrą Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Jest autorem ok. 180 publikacji naukowych, w tym 2 monografii, z których szczególne uznanie zdobyła książka „Ontologie w systemach informatycznych” (wyd. AOW „Exit”, 2011). Wypromował 7 doktorów. Jest członkiem  Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Jest współautorem kilku wdrożonych systemów przetwarzania danych i systemów informacyjnych, m.in.: „Systemu: Obsługi Dziekanatu” (SOD), „Komputerowego Rozkładu Jazdy” (KRJ) i systemu zarządzania wydziałem „SETI”. W 2009 r. zainicjował „Akademię ETI”, w ramach której na WETI PG są prowadzone zajęcia z technologii ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Utworzył zespół badawczy pn. Knowledge Management Group @ Gdańsk University of Technology – szkołę naukową inżynierii wiedzy. Kierował 9 grantami badawczymi i grantem infrastrukturalnym. Jest autorem kilkudziesięciu felietonów popularyzujących poprawny język polski w środowiskach inżynierskich.

Jest laureatem Nagrody Ministra Nauki i Nagrody Przewodniczącego KBN. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2020 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Rady ds. Cyfyzacji przy Ministrze Cyfryzacji w kadencji 2016-2018 oraz członek Zespołu Terminologii Informatyznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2019).

Google Scholar:

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=goczyla&btnG