dr inż. Marcin Gnyba

Email margnyba@pg.edu.pl
Numer telefonu +58 347 2482
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/margnyba

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 346
Numer telefonu +58 347 2482
Email mgnyba@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje

Poniedziałek 13-15

Notka biograficzna

Marcin Gnyba (urodzony w roku 1972 w Gdańsku) uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 1996 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie Aparatury Elektronicznej i specjalności Optoelektronika. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał z wyróżnieniem w roku 2006. Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe obejmują syntezę CVD diamentu cienkowarstwowego oraz optyczne techniki pomiarowe, w szczególności laserową spektroskopię Ramana z zastosowaniach do inżynierii materiałowej, nanotechnologii i inżynierii biomedycznej. Jest współautorem 35 publikacji z listy filadelfijskiej (JCR) oraz 3 wniosków patentowych.

Odbył staże badawcze w VTT - Technical Research Centre of Finland w Oulu w latach 2000-2003 oraz w Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe (2007 i 2008). Uczestniczył w pracach europejskich  sieci naukowych COST BM1205 „European Network for Skin Cancer Detection Using Laser Imaging” oraz COST BM1401 „Raman-based applications for clinical diagnostics”.

Sprawuje funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”, utworzonego w ramach Programu Operacyjnego dla rozwoju firm innowacyjnych. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań, uzyskał certyfikat menadżera IPMA (D) oraz brał udział w programie Top 500 Innovators (Uniwersytet Kalifornijski Berkely). Ekspert ITEE -PIB Radom, MNiSW, NCBiR oraz NAWA. Członek SPIE (The International Society for Optics and Photonics) oraz IMEKO (International Measurement Confederation) - członek komitetu technicznego TC2 Photonics.

W ramach prowadzonej dydaktyki zajmuje się zagadnieniami związanymi  z inżynierią materiałową, optoelektroniką, a także aspektami społecznymi technologii informacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin Gnyba (born in 1972 in Gdańsk) obtained his MSc. E.E. title in Electronics, specialization Electronic Equipment at Gdańsk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics in 1996. In 2006 he obtained PhD with honours. Currently he is working as an assistant professor at the Department of Metrology and Optoelectronics.

His research interest area includes synthesis of CVD diamond thin layers and optical measurement techniques, especially laser Raman spectroscopy for applications in material science, nanotechnology and biomedical engineering. He is a co-author of 35 publications from the ISI list and three patent applications.

He completed research internships at VTT - Technical Research Centre of Finland in Oulu in 2000-2003 and at the Technical University of Karlsruhe (2007 and 2008). He participated in the work of European scientific networks COST BM1205 "European Network for Skin Cancer Detection Using Laser Imaging" and COST BM1401 "Raman-based applications for clinical diagnostics".

He is vice-head of the Laboratory of Synthesis of Innovative Materials and Components operating within the Advanced Technologies Centre "Pomerania", created in the framework of the Operational Programme for the development of innovative companies. In 2012 he finishes  postgraduate studies in research project management and commercialization of research results, become certified manager IPMA (D level) and took part in the Top 500 Innovators programme (University of California Berkeley). Expert of the Institute for Sustainable Technologies Radom – National Research Institute, Ministry of Science and Higher Education, the National Centre for Research and Development and the Polish National Agency for Academic Exchange. Member of SPIE (the International Society for Optics and Photonics) and IMEKO (International Measurement Confederation) – member of the technical committee TC2 – Photonics.

His educational profile includes material science, photonics and social aspects of IT.