dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG

Email jsoltys@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jsoltys

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 414
Numer telefonu (58) 348 60 97

Wiadomość dla studentów

Urodził się 21 kwietnia 1950 r. w Gdańsku. Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1972). Pracuje na Wydziale Architektury PG od 1975 r. Od 1984 r. doktor nauk technicznych, od 2010 r. doktor habilitowany.

W polu zainteresowań naukowych znalazły się: rozwój zrównoważony (w tym zależności i mechanizmy utrudniające ochronę środowiska i krajobrazu), sieć osadnicza, typologie miast i regionów, procesy suburbanizacji, aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych (czyli poza obszarami metropolitalnymi), w tym: czynniki rozwoju, uwarunkowania przestrzenne. Obecne pole badań obejmuje metody planowania przestrzennego i strategicznego (w tym relacje między tymi rodzajami planowania, metodę scenariuszy).

Pracował w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, dwoma kierował. Autor dwóch monografii, około 50 innych publikacji i ponad 30 referatów konferencyjnych. Autor i współautor wielu ekspertyz, planów i opracowań studialnych dotyczących gmin, powiatów i województw, w tym aglomeracji gdańskiej, osadnictwa w woj. gdańskim i pomorskim, ponad 30 strategii dla gmin.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: planowanie regionalne (w latach 1975–2014), planowanie przestrzenne w gminach, planowanie strategiczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego.

Wyróżniony 7 Nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej. Członek European Regional Science Association i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Żonaty (żona Elżbieta), dwie córki (Anna i Zuzanna). Górski przewodnik turystyczny, pasjonat narciarstwa.

Ważniejsze publikacje: Sołtys J., Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, seria Monografie nr 87, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008; Sołtys J., Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz – wybrane problemy, „Czasopismo Techniczne” z. 10/2009, seria Architektura z. 2-A/2009; Sołtys J., Wybrane problemy respektowania struktury przyrodniczej w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, Studia KPZK PAN t. CXXIII, 2009; Sołtys J, Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego – wybrane problemy, „Czasopismo Techniczne” seria Architektura, z. 14 t. II, 6-A/2/2010, Kraków 2010;Sołtys J., Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym – struktura problemu, „Czasopismo Techniczne”. Architektura z. 17, 6-A/2011; Sołtys J., Małe miasta z funkcją przemysłową w aktywizacji obszarów peryferyjnych północnej Polski, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe” nr 144, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Sołtys J., Rozwój zrównoważony w planowaniu strategicznym w miastach powiatowych województwa pomorskiego, „Studia KPZK PAN”, t. 152, 2013; Sołtys J., Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski Północnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” nr 15/2013; Sołtys J., Typology of low developed non-metropolitan sub-regions in the European Union. “Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu”, (394), 2015; Sołtys J., Dorocki S., Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski – zróżnicowanie w czasie i przestrzeni, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 12, 2016; Sołtys J., Sub-regional service centres in reality and regional planning in Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 431, 2016; Sołtys J., Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej, „Kultura i Polityka” nr 18, Kraków 2015; Sołtys J., Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 264, 2016; Sołtys J., Dorocki S., Peripheral industrial NUTS 3 sub-regions in the European Union – identification and typology, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, z. 30 (2), 2016; Kamrowska-Załuska D., Sołtys J., Process of Emergence of Smart Specialisation in Pomeranian Voivodeship in Poland, ”Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016. 

Notka biograficzna

He was born in Gdańsk, on April 21, 1950. Graduated from Gdansk University of Technology, Institute of Architecture and Urban Design. Since 1978 he has been working at Faculty of Architecture at GUT.

The field of scientific interests include: sustainable development (including relationships and mechanisms hampering environmental protection and landscape), settlement network, typologies of towns and regions, the processes of suburbanisation, regional development of peripheral areas (ie outside metropolitan areas), including growth factors, spatial conditions. The current field of research includes methods of spatial planning and strategic planning (including the relationship between these types of planning, the scenario method).

He has worked in 13 Polish and international research projects, in two of them as manager. Author of two monographs and about 50 other publications and more than 30 conferences papers.  

Author and co-author of many expertises, plans and studies for towns, communes, counties and regions, including agglomeration of Gdańsk, settlement in the Gdańskie and the Pomorskie Voivodeship (Region) and than 30 strategies for towns and communes.

Teaching duties (courses taught): regional planning (since 1975–2014), local planning, strategic planning, designing of tourist and recreational areas development.

Awarded with 7 GUT Rector prizes. Member of the European Regional Science Assotiation and Society of Polish Town Planners.

Married (wife Elżbieta), two daughters (Anna and Zuzanna). Non-scientific interest: mountain trekking (he is a tourist guide), skiing.

Significant publications in English: Golędzinowska A.Sołtys J. River valley in planning documents. The case of towns in the northern part of Gdansk agglomeration, in: Sensitive approach to water in urban environment (Water in the Townscape), ed. A. Januchta-Szostak, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011; Sołtys J., Typology of towns in the peripheries of polish coastal regions: conclusions for urban policy, “Journal of Economics and Management”, Vol. 19, 2015; Sołtys J., Typology of low developed non-metropolitan sub-regions in the European Union. “Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu” (394), Sołtys J., Sub-regional service centres in reality and regional planning in Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” no 431, 2016; Sołtys J., Dorocki S., Peripheral industrial NUTS 3 sub-regions in the European Union – identification and typology, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, z. 30 (2), 2016; Kamrowska-Załuska D., Sołtys J., Process of Emergence of Smart Specialisation in Pomeranian Voivodeship in Poland, ”Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016; Smolnicki P.M., Sołtys J., Driverless Mobility: The Impact on Metropolitan Spatial Structures, “Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016.