dr inż. arch. Elżbieta Marczak

Email epal@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/epal

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 368
Numer telefonu (58) 348 60 92
Email epal@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Elżbieta  Marczak (dr inż. arch.) - adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniona Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych (dawniej Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, od roku 1997). Studia na Wydziale Architektury PG ukończyła w roku 1995. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2006 r. przedstawiając pracę p.t. Architektura statków na tle rozwoju transportu morskiego. Jej badania naukowe i publikacje koncentrują się wokół tematu związanego z architekturą statku i są kontynuacją tematyki, która zapoczątkowana została przez prof. W. Tomaszewskiego i prof. W. Urbanowicza  w latach 50-tych, kiedy to została sformułowana przez dyscyplina naukowa architektura okrętów. WA PG, jako jedna z dwóch uczelni w Polsce umożliwia wykonanie projektu dyplomowego w zakresie architektury statków. Jej badania naukowe dotyczą przede wszystkim kształtowania środowiska człowieka na statku oraz relacji zachodzących pomiędzy architekturą obiektu technicznego jakim jest statek, a szeroko pojętym środowiskiem człowieka. W latach 2007-2009 brała udział w realizacji grantu Architektura statku a zagadnienia projektowo-konstrukcyjne.  Artykuły i referaty jej autorstwa publikowane są w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Drugim obszarem zainteresowań są badania i działania w zakresie edukacji architektonicznej, realizowane w ramach projektu edukacyjnego Edukator Architektoniczny, powołanego przy Wydziale Architektury PG w r.a. 2011/2012, którego jest koordynatorem. W ramach tej działalności przeprowadzane są zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oparte na wiedzy z zakresu kształtowania przestrzeni. Wyniki prowadzonych badań i prac posłużyły do przygotowania we współpracy ze studentami publikacji popularno-naukowej: Pomorskie ABC Przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci, zawierający pytę CD z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli (scenariusze lekcji oraz pomoc dydaktyczne z zakresu edukacji architektonicznej). Publikacja finansowana przez POIA RP została wydana w 2016 r.

 

Zainteresowania pozazawodowe: działalność popularyzatorska w zakresie edukacji architektonicznej, dobra książka, krzyżówki

Elżbieta Marczak (Architect, Phd) –  Assistant Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, Department of Urban Architecture and Waterscapes (since 1997). Studies at the Faculty of Architecture GUT graduated in 1995. Degree of Doctor obtained in 2006 presenting dissertation The ship’s architecture against the background of the maritime transport development. Her research and publications focus on the topic related to the architecture of the ship and are a continuation of the subject, which was initiated by Prof. W. Tomaszewski and Prof. W. Urbanowicz in the 50s, when it was formulated by the discipline of ships architecture. GUT as one of two universities in Poland allows the execution of the project diploma in ships architecture. Her research relate primarily to development of the human environment on board and the relations between the architecture like a technical object which is the ship, and the wide field of human environment. In 2007-2009, she participated in the implementation of the research grant Architecture and ship design and construction issues. Her articles and papers published by the journal of the national and international levels.

Another  area of research are scientific activities in the field of architectural education, implemented in the framework of an educational project Architectural Educator, established at the Faculty of Architecture of GUT in 2011/2012 acad. year, which is coordinator. As part of this activity is carried out workshops for children and youth based on knowledge of space design. The results of the research and activities undertaken serves as a base to prepare, in collaboration with students, the publication of popular science: Pomorskie ABC Space. Illustrated Dictionary for Children, containing CD with educational materials for teachers (schedules of the lessons in the field of architectural education). The publication financed by POIA RP was released in 2016.

 

Other interests: popularizing activity in the field of architectural education, good book, crossword puzzle.