dr inż. arch. Marek Gawdzik

Email mgawd@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mgawd

Notka biograficzna

MAREK GAWDZIK
Tel. +48 (58) 347 21 33   email: mgawd@pg.gda.pl
Marek Gawdzik (dr inż. architekt) jest starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych. Otrzymał tytuł magistra w dziedzinie architektury w 1976 roku (Politechnika Gdańska). W 1985 roku otrzymał tytuł doktora  nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2005-2008, 2002-2005, 1995-1998 i 1993-1995 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1977-1998 był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże , w którym w latach 1988-1991 pełnił funkcję vice Prezesa Oddziału ds. Wewnętrznych.  Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów (POIA RP).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii architektury, zagadnieniach rewitalizacji budynków poprzemysłowych i historycznych, a także wokół zagadnień wpływu konwersji energii i odnawialnych źródeł  energii na funkcje budynku  i  jego formę architektoniczną.
Praca w zawodzie architekta: W latach 1980-1981 przebywał  na  stypendium naukowym w Kairze (Egipt), gdzie współpracował z profesorem Cairo University Aly Raafatem w Kairskim  biurze projektowym INTERCONSULT,  opracowując  wiele projektów m.in. : budynków biurowych , komercyjnych i mieszkaniowych. W 1984 roku uzyskał uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej. W 1993 roku współpracował z prof. Heinzem Kurthem w Bernie  (Kurt & Partners-  Burgdorf, Szwajcaria) opracowując projekt zespołu  mieszkaniowego. W 1997 roku zdobył tytuł Rzeczoznawcy w Dziedzinie Architektury. Od 1991 roku prowadzi własne studio projektowe "archplus" (www.archplus.gda.pl). Zaprojektował i zrealizował  wiele budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych , centrów biurowych i biurowo-naukowych, architektury przemysłowej, sakralnej i obiektów rewitalizowanych. . Brał udział w wielu konkursach architektonicznych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Między innymi jest autorem Rewitalizacji Collegium Marianum w Pelplinie, Pomnika upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Pelplinie, Zespołu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Naukowo- Badawczego "Konwersja Energii i Odnawialnych Źródeł" (KEZO) Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.
Działalność dydaktyczna: Marek Gawdzik jest promotorem ponad 200 prac magisterskich.
Prace Dyplomowe Magisterskie  wykonane pod jego kierunkiem zdobyły wiele nagród i wyróżnień; między innymi: nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz wyróżnienia  Wojewody , jak również nagrody i wyróżnienia   Prezydentów  miast : Gdańska, Sopotu i Gdyni.  Marek Gawdzik współpracuje z zagranicznymi uczelniami również w podwójnym programie dyplomowym: w 2012 roku był promotorem pracy magisterskiej, która  obroniona została na Uniwesytecie Sassari -  na Wydziale Architektury w Alghero (Włochy). Za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną na Wydziale Architektury został kilkukrotnie wyróżniany nagrodą Rektora PG.
Marek Gawdzik jest autorem książki pt ."Przeobrażenia architektury; adaptacje, modernizacje, rehabilitacje", 2005  oraz autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących  adaptacji i współczesnych zagadnień  projektowania architektonicznego

CURRICULUM VITAE
MAREK GAWDZIK
Tel. +48 (58) 347 21 33   email: mgawd@pg.gda.pl
Marek Gawdzik (Architect, PhD.) is a senior lecturer in the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. He received his Master’s degree (MSc) in architecture in 1976 (Gdansk University of Technology). In 1985 he received a Ph.D. in technical sciences in the field of architecture and urban planning at the Department of Architecture of the Gdansk University of Technology. In the years 2005-2008, 2002-2005 , 1995-1998 and 1993-1995  he served at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology  as  a Vice-Dean for Research. In the years 1977-1998 he was a member of the Association of Polish Architects, where in the years 1988-1991 he served as Vice President. He is a member of the Pomeranian Regional Chamber of Architects (POIA RP).
His research interests focus on the theory of architecture, concerning re-use  and revitalization architecture of the post-industrial and historical buildings as well as the formal and the functional impact of the  energy conversion and renewable sources to the architectural form.
His architect activity: In the years 1980-1981 he participated in a scholarship in Cairo (Egypt) where he collaborated with professor of Cairo University Aly Raafat at the Cairo Designing Office  INTERCONSULT, doing many projects of the office, commercial and residential buildings. In 1984 he obtained a design permit in the specialty of architecture. In 1993 he collaborated with professor Heinz Kurth  in Berno ( Kurt&Partners, Switzerland) developing a residential complex project. In 1997 He earned an Expert Title  in the field of architecture.  Since 1991, he has led his own architectural designing studio "archplus" (www.archplus.gda.pl). He has designed and realized many residential buildings, single and multifamily houses, commercial centers, church architecture and  revitalizations . He has participated in many  architectural competitions, obtaining prizes and distinctions. Among others he is an author of  Revitalization of Collegium Marianum in Pelplin,  the Monument Commemorating the visit of the Pope John Paul II in Pelplin, Complex of the  Gdansk Science and Technology Park and  Research Centre "Energy Conversion and Renewable Sources" (KEZO) Polish Academy of Sciences .
His didactic activity: Mr.Marek  Gawdzik is a  promoter of over 200 master's theses.
Theses done under his direction have won many  awards and distinctions ;  among others: the prizes of  SARP award (Association of Polish Architects award) and a distinctions from the Governor of West Pomerania as well as the  President's of the Cities : Gdansk, Sopot and Gdynia  Awards.
 Mr Gawdzik has cooperated with foreign universities also  in the double diploma program: in 2012  he  has directed Master’s theses which were defended at the Sassari University-Faculty of Architecture in Alghero  (Italy) .
For teaching and organization at the Faculty of Architecture he won several times Rector of GUT Awards.
Marek Gawdzik  is an author of the book (" Przeobrażenia architektury ; adaptacje, modernizacje, rehabilitacje ", 2005) "Transformation of architecture; adaptations, modernization, rehabilitation, " 2005,  and author and co- author of  many  papers on issues of adaptation and contemporary issues of architectural design.