dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Email mpod@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 88, (58) 348 60 92, (58) 347 16 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mpod
arch.pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 368
Numer telefonu (58) 347 10 88, (58) 348 60 92

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. studentów i promocji
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33

Notka biograficzna

Magdalena Podwojewska, urodzona 6 października 1964 r. w Gdyni. Tytuł mgr inż. architekta uzyskała w roku 1988. W latach 1988 – 1989 pracowała na stanowisko asystenta projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku. Od roku 1990 prowadziła pracownię architektoniczną. W roku 1993 uzyskała uprawnienia projektowe w specjalności architektury bez ograniczeń i jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. W ramach działalności pracowni projektowała budynki mieszkalne, jedno i wielorodzinne, obiekty usługowe: handlowe, gastronomiczne, usług motoryzacyjnych, obiekty służby zdrowia i inne. W roku 1999 uzyskała stopień doktora na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze  Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych. Od roku 2016 pełni funkcję prodziekana ds. studenckich.

Badania naukowe i publikacje dotyczą adaptacji obiektów infrastruktury kolejowej i poprzemysłowej związanej z transportem kolejowym, potencjałem historycznej tkanki budowlanej i układu komunikacyjnego. Drugi obszar badań obejmuje zagadnienia dotyczące historycznej mieszkaniowej zabudowy komunalnej, możliwości jej rewitalizacji w drodze przebudowy obiektów, między innymi adaptacji poddaszy.

Prace dyplomowe wykonane pod jej kierunkiem zdobyły nagrody i wyróżnienia, między innymi: II nagroda SARP i wyróżnienie Wojewody Zachodniopomorskiego. M. Podwojewska uczestniczy we współpracy z uczelniami zagranicznymi w podwójnym dyplomowaniu, była promotorem dyplomów magisterskich i inżynierskich, które obronione zostały na uczelniach w Covilli (Portugalia) i Hiledsheim (Niemcy). Za działalność dydaktyczną została trzykrotnie wyróżniana nagrodą Rektora PG.

Magdalena Podwojewska was born October 6, 1964 in Gdynia. She received her Master’s degree (MSc) in architecture in 1988 (Gdansk University of Technology). In the years 1988-1989 she worked as assistant designer in the Office of Industrial Design in Gdansk. Since 1990, she has led her own architectural studio. In 1993 she obtained a design permit in the specialty of architecture without restrictions and is a member of the Pomeranian Regional Chamber of Architects. She has designed residential buildings, single and multifamily houses, shopping centers, food service facilities, automotive and health care facilities, and others. In 1999 she received a Ph.D. in technical sciences in the field of architecture and urban planning at the Department of Architecture of the Gdansk University of Technology. She currently works as a senior lecturer in the Faculty of Urban and Waterfront Architecture. Since 2016 she has served as Vice Dean for Student Affairs.

Podwojewska’s research and publications relate to the adaptation of railway and post-industrial buildings and infrastructure, as well as to the potential of historic construction and transportation system. Her second area of ​​research includes issues of historical residential buildings and municipal possibilities of their revitalization through, among others, adapting attics.

Theses done under her direction have won awards and distinctions, among others: the second prize SARP award (Association of Polish Architects award) and a distinction from the Governor of West Pomerania. M. Podwojewska cooperates with foreign universities in the double diploma program: she has directed Master’s and Engineering theses which were defended at universities in Covilla (Portugal) and Hiledsheim (Germany). She received three teaching awards from the President of Technical University of Gdansk.