dr inż. arch. Anna Awtuch

Email aawt@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Anna Awtuch jest adiunktem na Wydziale Architektury, od 2006 w Katedrze Projektowania Środowiskowego, w latach 2013-2016 w Katedrze Architektury Służby Zdrowia, a obecnie w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Studiowała architekturę na Politechnice Gdańskiej i Manchester Metropolitan University oraz psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Jej badania obejmują zagadnienia teorii architektury - definiowania przestrzeni i miejsca, podejścia kontekstualnego w architekturze, oraz badania konfiguracji przestrzeni miejskiej z zastosowaniem metody Space Syntax. W ramach tych zainteresowań uczestniczyła w kilku grantach naukowych m.in. Rural architecture in Europe - Between tradition and innovation oraz ‘Miejsce’ jako mikrośrodowisko codzienne w projektowaniu środowiskowym. Obecnie głównym obszarem jej badań są zagadnienia wspierającej roli architektury w kształtowaniu dobrostanu człowieka oraz kwestia oddziaływania środowiska zbudowanego na zachowanie i funkcjonowanie człowieka, w ramach interdyscyplinarnego podejścia do badania jakości przestrzeni w oparciu o perspektywę psychologii (środowiskowej, społecznej, poznawczej) i neuropsychologii.

Artykuły i referaty jej autorstwa publikowane są w monografiach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. M.in. O rozumności architektury, Kontekst a relacyjność przestrzeni, Spacial order and security, Rola przestrzeni w percepcji i konstruowaniu miejsca, Redefiniowanie przestrzeni medycznej, Wpływ architektury na dobrostan człowieka. Prowadziła autorskie wykłady Percepcja przestrzeni, oraz seminaria: Dekodowanie przestrzeni i Psychologia architektury, jak również szereg warsztatów studenckich oraz edukacyjnych. Za działalność dydaktyczną na Wydziale została kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora PG.

 

Anna Awtuch is an assistant professor at the Faculty of Architecture GUT, since 2006 at the Department of Suistable Design, in 2013-2016 at the Department of Healthcare Architecture, and now at the Department of Urban Architecture and Waterscapes. She studied architecture at Gdańsk University of Technology and Manchester Metropolitan University, as well as psychology at SWPS University of Social Sciences and Humanities.

Her research concentrates on the theory of architecture and urban space: definition of space and place, contextual approach to architecture, and study of urban space configuration within Space Syntax methodology. She participated in a few international and national research projects: e.g. Rural architecture in Europe - Between tradition and innovation and  ‘Miejsce’ jako mikrośrodowisko codzienne w projektowaniu środowiskowym (‘Place’ as everyday microenvironment in sustainable design). Currently in her research she focuses on the issues of enhancing human wellbeing by architecture, promoting an interdisciplinary approach to studying relationships between built environment and human activity – including the perspectives of psychology (environmental, social, cognitive) and neuropsychology.

She published papers in national and international journals and books, e.g.: Intelligibility of architecture, Context of place versus relationality of space, Spacial order and security, The role of space in place perception and construction, Redefining healthcare space, The impact of architecture on human wellbeing. She lectured on Perception of Space and conducted seminars on Space Decoding and Psychology of Architecture. She organized several workshops for students and educative ateliers for children.