prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

Email jacek.stefanski1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 66, (58) 348 62 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacek.stefanski1

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 432
Numer telefonu (58) 347 15 66
Email jstef@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Dziekan
Miejsce pracy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek B WETI pokój 151
Numer telefonu (58) 348 62 84

Wiadomość dla studentów

Konsultacje

Dzień Godziny Sala
Środa 915 - 1000 EA 432

 

  Consultations

Day Hours Room
Wednesday 915 - 1000 EA 432

Notka biograficzna

Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie Łączności, Państwowym Instytucie Badawczym w oddziale w Gdańsku na stanowisku adiunkta. W latach 2006-2018 pełnił funkcję zastępcy kierownika KSiSR, natomiast w latach 2018-2020 kierownika KSiSR. Od roku 2016 do roku 2020 był prodziekanem ds. organizacji studiów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) PG. Obecnie pełni funkcję dziekana WETI PG. Jego zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe systemy radiokomunikacyjne, zagadnienia odbioru adaptacyjnego oraz modulacji cyfrowych, problematykę nowoczesnych technik zabezpieczeń przed błędami w kanale radiowym, a także planowania wąsko- i szerokopasmowych systemów radiokomunikacyjnych. W ostatnich latach swoje zainteresowania naukowe ukierunkował na zagadnienia radiolokalizacyjne i radionawigacyjne w sieciach radiokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań asynchronicznych. Jest konstruktorem wielu urządzeń opartych na technice mikroprocesorowej z zakresu radiokomunikacji oraz automatyki przemysłowej. Jest konsultantem firm w zakresie nowoczesnych rozwiązań systemów i urządzeń radiokomunikacyjnych, co zaowocowało pięcioma udokumentowanymi wdrożeniami prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 artykułów i referatów konferencyjnych oraz kilku niepublikowanych raportów naukowo-badawczych. Ma na swoim koncie 9 patentów i kilkanaście zgłoszeń patentowych złożonych w European Patent Office oraz w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypromował 5 doktorów i jest opiekunem naukowym kilku doktorantów. Jest członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, organizacji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz sekcji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Lista publikacji

Jacek Stefański received M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in telecommunications engineering from Gdansk University of Technology (GUT), Poland, in 1993, 2000 and 2012, respectively. Awarded title of Professor by the President of Poland in 2020. Currently, he works as a professor at the Department of Radio Communication Systems and Networks (DRCSN) in GUT. From 2005 to 2009, he worked as an assistant professor in the National Institute of Telecommunications in the Gdansk Branch. In the years 2006-2018 he was the deputy head of DRCSN, and in 2018-2020 the head of DRCSN. From 2016 to 2020, he was the vice-dean for the organization of studies at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics (FETI) in GUT. Currently, he is the dean of FETI in GUT. His research and development interests include analysis, simulation, design and measurement of cellular, wireless and trunked radio systems, techniques of digital modulation, channel coding, signal spreading, radio signal reception, measurement of radio wave propagation, field strength prediction, software radio design, location services, ad-hoc sensor networks, radio monitoring systems, and radio navigation systems. He is the author and co-author of more than 250 papers. He is the co-author of 9 patents and over a dozen patent applications. He has promoted 5 doctors and is the scientific supervisor of several PhD students. He is a member of the Electromagnetic Compatibility Section of the Electronics and Telecommunications Committee of the Polish Academy of Sciences, and the Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue in the International Maritime Organization. He is also a member of the Board of Associate Editors of the International Journal of Electronics and Telecommunications.

List of publications