dr inż. arch. Justyna Borucka

Email jborucka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 33, (58) 347 19 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jborucka

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny, 321
Numer telefonu (58) 347 19 44

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33

Notka biograficzna

Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej a od 2016 roku Prodziekanem ds. Rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP o. Wybrzeze).

Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i urbanistyki, a w szczególności na podstawie relacji architektury i innych dziedzin sztuki oraz miasta i sztuki. Obecnie prowadzi badania w ramach kilku międzynarodowych projektów z partnerami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji. Wchodziła w skład wielu sieci Erasmus + między innymi dotyczących: odkrywania materialności w architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem drewna, wraz z University of Lichtensetin Vaduz, Sint Lucas School of Architecture, Brussels/Gent, Royal Academy Copenhagen, School of Architecture, Denmark, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Universitat Polytècnica de Catalunya, School of Architecture of El Vallès, Barcelona. Autor i współautor następujących projektów międzynarodowych: Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces (2011), Sensing the City – Designing Urban Experience (2009-2012) - koordynator międzynarodowych warsztatów w ramach programu IP Gdańsk 2009, L'Aquila 2010, Caceres 2012, - projektowanie jako ważny stymulator w strategiach rewitalizacji społecznej, kulturowej, architektonicznej i urbanistycznej; ekspert w dziedzinie rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w kontekście rozwoju XXI wieku - udział w badaniach regionalnych na Żuławach w latach 2008-2009 we współpracy z ICOMOS oraz National Service for Archeology, Cultural, Landscape and Monuments, the Nederlands; interdyscyplinarne badania w Delta Wisly i uczestnictwo w projektach na Żuławach między innymi: konsultant i doradca naukowy projektów, takich jak: Pogotowie Konserwatorskie; współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi: Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnograficznego. Pracuje także dla organizacjach pozarządowych (min. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Towarzystwo Muzyczne Non Serio). Jest redaktorem serii książek, w tym: Architekturführer Danzig Gdańsk Sopot Gdynia, Borucka J., Gatermann H. (red.) Dom Publ., Berlin, 2016;

Jej teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, między innymi: Rediscover San Lorenzo. Remains and transformations in a historical city district (eng.) Riscoprire San Lorenzo. Permanenze e trasformazioni in un quartiere della città storica (it.) (Borucka J., Mattogno C., Romano R.) [w]: Share the Story Jane’s Walk 2016 Book;  How to teach architecture? – Remarks on the edge of Polish transformation processes after 1989 (Borucka J., Macikowski B.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; The use of the language of mathematics as an inspiration for contemporary architectural design (Borucka J., Czech A.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; Street Art and Urban Regeneration. Case Study Gdansk and Rome. (Borucka J., Mattogno C.) [in]: SGEM (2016); Art of Space – Space of Art. The role of Sound Art in Public Space. (Borucka J.) [w]: SGEM (2015); Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury [Crafting Wood - Space of experiment in making architecture] (Borucka J.) [w]: Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo,współczesność,przyszłość [Wooden architecture:tradition, heritage, present, future](red.) R. Cielątkowska, D. Jankowska-Wojtowicz Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014, s.37-45; Sound Art and Architecture: New Horizons for Architecture and Urbanism (Borucka J.) [w]: INTE (2014), Social and Behavioral Sciences 2015; Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril in Lisbon metropolitan area. (Borucka J., Nyka, L., Urbanowicz K.) [w]: EWWUD (2014), Lisbon 2015;  Co w architekturze piszczy? - Dźwiękowy aspekt przestrzeni / What’s the buzz in architecture? – The sonic aspect of space [w]: Soundplay/ Dźwiękowiska (Topolski K. red.) 2013 i innych.

Justyna Borucka (Architect, Ph.D.) is an Assistant Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, Coordinator of Erasmus Programme and International Cooperation and since 2016 a Vice-Dean for Development. She is also board member of Polish Architects Association (SARP o. Wybrzeze).

Her research is focused on theory of architecture and strategies for urban renewal with the special impact of interdisciplinary relationships in contemporary architecture and urbanism based on relationships of architecture and other arts. Currently conducting research in several international projects with partners from Italy, Germany, Spain, Turkey, Portugal, Denmark, Norway, Sweden. She has been part of several Erasmus + networks among others: exploring materiality in architecture, especially focusing on wood, together with University of Lichtensetin Vaduz, Sint Lucas School of Architecture, Brussels/Gent, Royal Academy Copenhagen, School of Architecture, Denmark, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Universitat Polytècnica de Catalunya, School of Architecture of El Vallès, Barcelona. Author and co-author of the following international projects: Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces (2011), Sensing the City – Designing Urban Experience (2009-2012) – coordinator of the International workshops within the programme IP Gdansk 2009, L’Aquila 2010, Caceres 2012, - design as an important stimulators in social, cultural, architectural and urban regeneration strategies; expert on regeneration public spaces and preservation cultural and natural heritage in the context of XXI century development - participation in the regional research for the Żuławy Region 2008-2009 in cooperation with ICOMOS and National Service for Archeology, Cultural, Landscape and Monuments, the Nederlands; interdisciplinary research in the Vistula Delta Żuławy and participation in projects in Żuławy among others: consultant and scientific advisor for projects, such as: Pogotowie Konserwatorskie; cooperation with scientific research institutions:  Institute of Ethnology and Cultural Anthropology Adam Mickiewicz University in Poznan, County Office of Malbork, Malbork Castle Museum, National Museum in Gdansk, Ethnographical Department. She also works for non-governmental organizations (among others Association City Initiative, Music Association Non Serio). She is the editor of series of books, including: Architekturführer Danzig Gdańsk Sopot Gdynia, Borucka J., Gatermann H. (eds.) Dom Publ., Berlin, 2016;

Her writings appeared in Polish and international publications, among others: Building culture written into the landscape – how to read spatial tradition (Borucka J.) [in]: Structures and Architecture Beyond their Limits, (red.) Paulo J. da Sousa Cruz Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press, Taylor&Francis Group, 2016, s.459-466; Rediscover San Lorenzo. Remains and transformations in a historical city district (Eng.) Riscoprire San Lorenzo. Permanenze e trasformazioni in un quartiere della città storica (It.) (Borucka J., Mattogno C., Romano R.) [in]: Share the Story Jane’s Walk 2016 Book; How to teach architecture? – Remarks on the edge of Polish transformation processes after 1989 (Borucka J., Macikowski B.) [in]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; The use of the language of mathematics as an inspiration for contemporary architectural design (Borucka J., Czech A.) [in]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; Street Art and Urban Regeneration. Case Study Gdansk and Rome. (Borucka J., Mattogno C.) [in]: SGEM (2016); Art of Space – Space of Art. The role of Sound Art in Public Space. (Borucka J.) [in]: SGEM (2015); Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury [Crafting Wood - Space of experiment in making architecture] (Borucka J.) [in]: Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo,współczesność,przyszłość [Wooden architecture:tradition, heritage, present, future](red.) R. Cielątkowska, D. Jankowska-Wojtowicz Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014, s.37-45; Sound Art and Architecture: New Horizons for Architecture and Urbanism (Borucka J.) [in]: INTE (2014), Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015; Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril in Lisbon metropolitan area. (Borucka J., Nyka, L., Urbanowicz K.) [in]: EWWUD (2014), Lisbon 2015 What’s the buzz in architecture? – The sonic aspect of space [in]: Soundplay/ Dźwiękowiska (Topolski K. eds.) 2013 and others.