dr inż. arch. Karolina Życzkowska

Email karzyczk@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/karzyczk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury

Notka biograficzna

Karolina Życzkowska jest adiunktem w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Politechnice Gdańskiej. Tytuł mgr inż. arch. uzyskała w roku 2007 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zaś tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie architektury w roku 2016, także na Politechnice Gdańskiej. Jest stypendystką programu Erasmus (Studia w Wyższej Szkoły Architektury w Paryżu (Ecole d’Architecture Paris Val de Seine) oraz stypendystką Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Naukowego Parku Technologicznego w Gdańsku (konkurs Innodoktorant III edycja).

 

Badania prowadzone przez Karolinę Życzkowską dotyczą w głównej mierze synergii architektury, technologii informacyjnych i oświetleniowych oraz sztuki (co realizowane jest poprzez architekturę medialną), a także specyfiki przestrzeni komercyjnych, stanowiących o konkurencyjności współczesnego miasta. Karolina Życzkowska jest autorem książki "Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych" (2016), oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w kraju, jak i zagranicą. Pracę naukową łączy z pracą zawodową, o czym świadczy doświadczenie zdobyte zarówno w pracowniach architektonicznych (m.in. w KD Kozikowski Design), jak i na budowie, jako inżynier budowy (w firmie Mirbud). Uprawienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskała w 2013 roku.

 

Karolina Życzkowska zaangażowana jest w eksperymenty na pograniczu architektury i technologii informacyjnych, czego przykładem jest realizacja interaktywnej instalacji w kampusie PG, jak i stworzenie nowej płaszczyzny komunikacji między architektem a inwestorem w ramach innowacyjnego sposobu wizualizacji projektów architektonicznych w skali 1:1, w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (oba działania prowadzone były we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej).

 

Karolina Życzkowska is an adjunct professor in the Department of Housing and Architecture of Public Buildings at the Faculty of Architecture , Gdansk University of Technology. She obtained a Master eng. degree in 2007 at the Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology, and PhD. eng. in 2016, also at the Gdansk University of Technology. She took part in Erasmus Programme (Studies at High School of Architecture in Paris (Ecole d'Architecture Paris Val de Seine) and gained a grant of the Pomeranian Special Economic Zone and Technological Park in Gdansk (Innodoktorant competition, 3rd edition).

 

The research conducted by Karolina Życzkowska mainly concerns the synergy of architecture, information and lighting technology and art (expressed through media architecture), as well as the specificity of commercial spaces in relation to competitiveness of the modern city. Karolina Życzkowska is the author of the book "Media Architecture in Commercial Space" (2016), as well as numerous scientific articles published both in Poland and abroad. She joins resarches with architectural practise, through experience gained both in architectural studios (for.ex. in KD Kozikowski Design) as well as a construction engineer (in Mirbud). She gained Building Permits in specialty of architectural design for unlimited use in 2013.

 

Karolina Życzkowska is engaged in experiments linking architecture and inforamtion technology - for example realisation an interactive installation in campus of GdanskUniversity of Technology and the creation of a new level of architectural projects' presentation (in 1:1 scale), in Immersed Spatial Visualization Laboratory (both activities were conducted in cooperation with the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology).