dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Email jszczep@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 33, (58) 347 27 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jszczep

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 319
Numer telefonu (58) 347 27 87
Email jszczep@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. nauki
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33

Notka biograficzna

Jakub Szczepanski (dr hab. inż. arch.) jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 roku Prodziekanem ds. Nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków.

Jego badania koncentrują się na historii i architekturze zarówno Gdańska jak i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej nadzoruje szereg prac konserwatorskich w Gdańsku (min. w kościele św. Jana, Ratuszu Staromiejskim, Wielkim Młynie, Hali Targowej) oraz w Tallinie, Estonii. Pracuje także dla organizacji pozarządowych (tj. Komitetu Inicjatyw Lokalnych i Ruchu Miejskiego Kongresu).

Jego teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, m.in.: J. Szczepański. Water in the Development of Hanseatic Towns. [w:] Water for Urban Strategies, ed. L. Nyka, Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität 2007; Danzig/Gdańsk. Eine europäische Stadt? [w:] Wie roter Bernstein - Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad: Ihre Kraft in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche. ed. W. Grünberg, München-Hamburg: Dölling und Galitz 2008; Историческая, культурная, и художственная общноть Гданска и Калининграда. Строительствo общественного оздания культурной индивидуальности, [w:] Проблемы реставрации и иследовании памятников архитектуры, (Zagadnienia restauracji i badań zabytków architektury) red. A. Kociałkowska, Gdańsk: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 2008; J. Szczepański. Dolne Miasto i jego łaźnia. The Lower Town and Its Bathhouse. [w:] Łaźnia. Architektura, sztuka i historia. Laznia – the Bathhouse. Architecture, Art and History, red. P. Leszkowicz, Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2008; J. Szczepański. Woda a obrona miasta. Water and city defence, [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. G. Bukal, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury 2009; Culture for Revitalisation, Kultura dla rewitalizacji, rewitalizacja dla kultury / Revitalisation for Culture. ed. L. Nyka, J. Szczepański. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2010; J. Szczepański, P. Samól, Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochówków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych, [in:] Nekropolie Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2011; K. Szczepańska, J. Szczepański, red., Wędrówki po Wrzeszczu, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011; J. Szczepański, red., Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012; J. Szczepański, Kościół św. Jana pamięcią miasta, [w:] red. J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej Gdańsk 2012; I. Berent, J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012; J. Szczepański, Zewnętrzna stolarka drzwiowa Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w. [Door Forms in Gdańsk-Wrzeszcz Architecture at the Turn of the 19th and 20th Centuries], [w:] Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939. [Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850-1939] red. J. Roguska, Warszawa 2014; M. Dymnicka, J. Szczepański, Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory, “Forum Socjologiczne”, nr 6, 2015; M. Dymnicka, J. Szczepański, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, “Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016.

 

Jakub Szczepanski (Ph.D., D.Sc.) is an Associate Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology and since 2016 a Vice-Dean for Scientific Research. Architect, historian of architecture and monuments’ conservator.

His research focused on the history of both Gdańsk and Baltric Sea cities’ architecture as well as monuments’ conservation and the contemporary problems of cities. Parallelly with the academic work on the GUT, he supervised conservation works in Gdańsk (i.e. St. John's Church, Old Town Hall, Great Mill, Market Hall) and in Tallinn, Estonia. He also works for NGOs (i.e. Committee for Local Initiatives and Urban Movement Congress).

His writings appeared in Polish and international publications, among others: J. Szczepański. Water in the Development of Hanseatic Towns. [in:] Water for Urban Strategies, ed. L. Nyka, Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität 2007; Danzig/Gdańsk. Eine europäische Stadt? [in:] Wie roter Bernstein - Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad: Ihre Kraft in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche. ed. W. Grünberg, München-Hamburg: Dölling und Galitz 2008; Историческая, культурная, и художственная общноть Гданска и Калининграда. Строительствo общественного оздания культурной индивидуальности, [in:] Проблемы реставрации и иследовании памятников архитектуры, (Zagadnienia restauracji i badań zabytków architektury) ed. A. Kociałkowska, Gdańsk: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 2008; J. Szczepański. Dolne Miasto i jego łaźnia. The Lower Town and Its Bathhouse.  [in:] Łaźnia. Architektura, sztuka i historia. Laznia – the Bathhouse. Architecture, Art and History, ed. P. Leszkowicz, Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2008; J. Szczepański. Woda a obrona miasta. Water and city defence,  [in:] Fortyfikacje Gdańska, ed. G. Bukal, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury 2009; Culture for Revitalisation, Kultura dla rewitalizacji, rewitalizacja dla kultury / Revitalisation for Culture. ed. L. Nyka, J. Szczepański. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2010; J. Szczepański, P. Samól, Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochówków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych, [in:] Nekropolie Pomorza, ed. J. Borzyszkowski, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2011; K. Szczepańska, J. Szczepański, ed., Wędrówki po Wrzeszczu, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011; J. Szczepański, ed., Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012; J. Szczepański, Kościół św. Jana pamięcią miasta, [in:] red. J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej Gdańsk 2012; I. Berent, J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012; J. Szczepański, Zewnętrzna stolarka drzwiowa Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w. [Door Forms in Gdańsk-Wrzeszcz Architecture at the Turn of the 19th and 20th Centuries], [in:] Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939. [Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850-1939] ed. J. Roguska, Warszawa 2014; M. Dymnicka, J. Szczepański, Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory, “Forum Socjologiczne”, nr 6, 2015; M. Dymnicka, J. Szczepański, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, “Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016.