dr inż. arch. Tomasz Szymański

Email tszym@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tszym

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 368
Numer telefonu (58) 347 21 33

Notka biograficzna

Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem.

Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na nowe funkcje użytkowe oraz powiązań architektury i wody w kontekście współczesnych przekształceń. Jest autorem i współautorem wielu publikacji odnoszących się do wspomnianych wcześniej zagadnień.

Uczestniczył w wielu edycjach międzynarodowych i krajowych konferencji, sesji oraz seminariów naukowych. Między innymi w: Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000. Politechnika Krakowska. Kraków, Seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Muzeum Historii Przemysłu, International meeting of the mines& Collieries Section of TICCIH. Museum de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya in Spain. Terrassa Spain, Międzynarodowa Konferencja Urban reneval of housing and social substance - creation of social, cultural and tourist projekt within the degraded urban and postindustrial areas, Euro Cities, European Union Committee of Regions, Warszawa, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a budownictwo. Bielsko Biała, Międzynarodowa Konferencja SEBTRans Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe. Urząd Miasta Gdynia, Konferencja Naukowo-Techniczna Renowacje Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa. Zielona Góra, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Rewitalizacja miast poprzemysłowych - rola dziedzictwa kulturowego. Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski. Konferencja Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław  Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2ULAR Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Urban Landscape Renoval: The Idenity of a Place at Time of Globalization: Silesian University of Technology. Faculty of Architecture, Gliwice, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. 3rd edition of the SGEM. 22 - 31 August, 2016, Albena Resort, Bulgaria.

Współpraca z: World Trade Center Association Gdynia podczas opracowywania pracy dyplomowej.  Z jednostkami samorządu terytorialnego – UM Gdynia, UM Sopot, UM Gdańsk, UG Krokowa. Z partnerami zagranicznymi: FH Stutgart, FH Hamburg.
Staże: w ramach European Heritage Campus organizowany przez Youth & Heritage Flanders Jeugd en Kultureel Erfgoed Vzw Flandren Pietersheim Lanaken Belgia, Centre International d’Etudes des Patrimoines Culturels du Charoles Brionnais w St. Christophe-en-Brionnais, w przedsiębiorstwie Arge ILBAU, Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych “Inwestor Servis” oraz Mostostal Gdańsk SA. Studia podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Działalność ekspercka we współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa PG – określenie możliwości lokalizacyjnych hali prób basenowych, adaptacji i rewitalizacji hali maszyn Wydz. OiO PG. Wielowariantowa koncepcja kształtowania zabudowy ul. Siedlickiej na terenie kampusu PG w ramach kompleksu Wydziałów Mechanicznego i Oceanotechniki i Okrętownictwa. Ekspertyzy prac projektowo-budowlanych - Prowincjalna Komisja Budowlana. Kuria Prowincjalna  OO. Franciszkanów Gdańsk: w Lęborku, Kłajpedzie, Domu Pojednania i Spotkań w Sobieszewie.
Udział w UE INTERREG III - SEBTRans Link. South East Baltic Transportation Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe, V Grupa Robocza. Autor i redaktor eksperckiego opracowania „Koncepcja rewitalizacji Dworca Morskiego w Gdyni”. Działanie Grupy V. Gdynia czerwiec 2005. Fundusz Wspólnot Europejskich w ramach Programu Współpracy Przygranicznej - Region Morza Bałtyckiego 2002 - Fundusz Średnich Projektów - Schemat Wsparcia - Wsparcie Instytucjonalne.

W ramach obowiązków pełnionych w Politechnice Gdańskiej: w Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, Wydziałowej Komisji Wyborczej, Komisji Dyscyplinarnej ds. studenckich PG, organizacja szeregu konkursów, wystaw, warsztatów, wyjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, pełnomocnik Dziekana WAPG ds. organizacji Targów Politechnika Gdańska dla Gospodarki Innowacyjnej oraz Technicon-Innowacje – Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji, członek Rektorskiej Komisji ds. Politechniki Otwartej, koordynator WAPG ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Tomasz Szymanski (Ph.D) is an architect and a senior lecturer at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. Graduated at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. Studies completed with diploma with honors.

Research Interests Dr. Tomasz Szymanski are centered around the issue of industrial heritage, re-use, adaptation and revitalization of industrial buildings and objects (port and shipyard)  for new functions and relationship between architecture and water in the context of contemporary transformations. He is also the author and co-author of many publications relating to aforementioned issues.

Participated in many editions of international and national conferences, sessions and seminars. Among others: Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000. Politechnika Krakowska. Kraków, Seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Muzeum Historii Przemysłu, International meeting of the mines& Collieries Section of TICCIH. Museum de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya in Spain. Terrassa Spain, Międzynarodowa Konferencja Urban reneval of housing and social substance - creation of social, cultural and tourist projekt within the degraded urban and postindustrial areas, Euro Cities, European Union Committee of Regions, Warszawa, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a budownictwo. Bielsko Biała, Międzynarodowa Konferencja SEBTRans Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe. Urząd Miasta Gdynia, Konferencja Naukowo-Techniczna Renowacje Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa. Zielona Góra, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Rewitalizacja miast poprzemysłowych - rola dziedzictwa kulturowego. Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski. Konferencja Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław  Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2ULAR Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Urban Landscape Renoval: The Idenity of a Place at Time of Globalization: Silesian University of Technology. Faculty of Architecture, Gliwice, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. 3rd edition of the SGEM. 22 - 31 August, 2016, Albena Resort, Bulgaria.

Cooperation with the World Trade Center Association Gdynia during the development of the thesis. With the local government units - UM Gdynia, Sopot UM, UM Gdańsk, UG Krokowa. With foreign partners: FH Stutgart, FH Hamburg. Internships: As part of European Heritage Campus organized by Youth & Heritage Flanders Jeugd en Kultureel Erfgoed Vzw Flandren Pietersheim Lanaken Belgium, Centre International d'Etudes des PATRIMOINES culturels du Charoles Brionnais St. Christophe-en-Brionnais, at the companies: Arge ILBAU, Investment Services Enterprise "Investor Servis' and Mostostal Gdańsk SA. Postgraduate studies of the Preservation of the Monuments of Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture Cracov University of Technology. Expert activities in cooperation with the Faculty of Ocean Engineering and Ship PG - identify the possibility of localization hall attempts pools, adaptation and revitalization of the pressroom Ocean Engineering and Ship Technology TUG. Multivariate concept of building development ul. Siedlicka at the campus TUG within the complex of the Faculties of Mechanical Engineering and Ocean Engineering and Ship Technology. Expertise of design and construction documentation - Provincial Construction Commission. Franciscan Provincial Curia Gdańsk: Lebork, Klaipeda, House of Reconciliation and Meetings in Sobieszewo. The project of the EU INTERREG III - SEBTrans Link. South East Baltic Transport Link. Modern Ferry Terminal in the Eastern Port of Gdynia as an important link in the transport corridor North-South, V Working Group. Author and editor of the expert study "The concept of revitalization Marine Station in Gdynia." Action Group V. Gdynia June 2005. Fund of the European Communities within the framework of Cross-Border Cooperation Programme - Baltic Sea Region 2002 - Medium-Sized Projects Fund - Grant Scheme - Institutional Support.

As part of the duties at the Gdansk University of Technology: the Faculty Admissions Committee, the Faculty Election Commission, the Disciplinary Commission for. Students, organization a number of competitions, exhibitions, workshops, national and foreign scientific trips, Agent for Organization Fair Gdansk University of Technology for Industry Innovation and Technicon-Innovations - Fair of Industrial Technology, Science and Innovation, a member of the Rector's Committee Open University, co-ordinator of the Baltic Festival of Science.