dr hab. inż. Marian Piwowarski

Email marian.piwowarski@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 14 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marian.piwowarski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 2
Numer telefonu 58 347 14 29
Email marian.piwowarski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Data i miejsce zatrudnienia w Politechnice Gdańskiej

 • Od 15.09.1995 do 30.09.2015 -Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych, obecnie Katedra Automatyki i Energetyki;
 • Od 01.10.2015   do dziś -Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych;

Date and place of employment at Gdansk University of Technology

 • From 15.09.1995 to 30.09.2015 -Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Department of Automatic Control of Power Plants and Turbine Propulsion, currently Department of Control and Power Engineering;
 • From 01.10.2015  till today -Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy and Industrial Apparatus, Division of Fluid Mechanics and Flow Machinery;

 

Dziedzina naukowa/ dyscyplina naukowa

 • dziedzina nauk technicznych / mechanika i budowa maszyn 

Field of study / discipline

 • field of technical sciences / mechanics and mechanical engineering

 

Przebieg kariery naukowej

 • tytuł zawodowy     mgr. inż.                               - 02.04.1996r.
 • stopień naukowy   dr. nauk techn.                     - 25.06.2002r.
 • stopień naukowy   dr. hab. nauk technicznych  - 04.12.2014r.

Scientific career

 • professional title    mgr. Eng.                             - 02.04.1996r.
 • academic degree  dr. technical sciences.          - 25.06.2002r.
 • academic degree  dr. hab. technical sciences   - 04.12.2014r.

 

Najważniejsze nagrody naukowe i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe (czterokrotnie);
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie nauk technicznych;

Most important scientific awards and distinctions

 • Award of the Rector of Gdańsk University of Technology for special achievements (four times);
 • Award of the Scientific Society of Gdańsk for outstanding scientific achievements in the field of technical sciences;

 

Ilościowy wykaz osiągnięć naukowych i projektowych/Quantitative list of scientific and design achievements

Rodzaj publikacji/Type of publication

Ilość/Quantity

Monografie naukowe (autorstwo, współautorstwo)/Scientific monographs (authorship, co-authorship)

9

Rozdziały w monografiach (współautorstwo)/Chapters in monographs (co-authorship)

3

Publikacje indeksowane (JCR, ASME)/Indexed publications (JCR, ASME)

13

Publikacje recenzowane w czasopismach i materiałach konferencyjnych/Publications reviewed in journals and conference materials

64

Prace wewnętrzne Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (niepublikowane)/Internal work of the Gdansk University of Technology and Institute of Fluid Machinery of the Polish Academy of Sciences in Gdańsk (not published)

28

Osiągnięcia projektowe i technologiczne/Project and technological achievements

39

Zgłoszenia patentowe (przyznane patenty)/Patent applications (granted patents)

22/(6)

Suma/Sum

178

 

Wykaz dorobku naukowego za lata 2012- 2016/List of scientific achievements for the years 2012 - 2016

 1. Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W. Design and Investigations of a Micro-turbine Flow Part, Proceedings of: ASME Turbo Expo 2012 Turbine Technical Conference & Exposition, 11-15 June, 2012;
 2. Kosowski K., Włodarski W., Piwowarski M. Pressure pulsations in turbine blade seal, Advances in Vibration Engineering, Vol. 11, No .2, April-June 2012;
 3. Piwowarski M. Dobór czynnika roboczego oraz korzystnych wartości podstawowych parametrów projektowych mikroturbiny do przetwarzania energii ze źródeł niskotemperaturowych, Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, ISBN 978-83-88237-09-6, Gdańsk, 2013;
 4. Stępniak D., Piwowarski M. Analysing selection of low-temperature medium for cogeneration micro power plant, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No. 4, 2014;
 5. Kosowski K., Włodarski W., Piwowarski M., Stępień R. Performance characteristics of a microturbine, Advances in Vibration Engineering Vol. 2, No. 4, August 2014;
 6. Kosowski K., Stępień R., Włodarski W., Piwowarski M., Hirt Ł., Partial admission stages of high efficiency for a microturbine, Advances in Vibration Engineering, Vol. 2, No. 5, October 2014;
 7. Piwowarski M., Kosowski K. Design analysis of combined gas-vapour micro power plant with 30 kW air turbine, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No. 4, 2014;
 8. Patent PL 223125 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., Turbogenerator tarczowy z uzwojeniem twornika w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych, 2015;
 9. Patent PL 223126 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W, Mikielewicz J., Kiciński J. Turbogenerator tarczowy z elementami magnetycznymi w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych, 2015;
 10. Patent PL 223912 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W, Mikielewicz J., Kiciński J., Urządzenie do indukcyjnego ogrzewania rozprężanego gazu, zwłaszcza na stacjach redukcyjnych sieci gazowych, 2015;
 11. Patent PL 223513 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W, Mikielewicz J., Kiciński J., Sposób zwiększania sprawności i komora wyrównawcza parametrów przepływu dla turbiny wielostopniowej z częściowym zasilaniem, 2015;
 12. Patent PL 221481 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W, Mikielewicz J., Kiciński J., Sposób zwiększania sprawności obiegu turbiny gazowej z komorą spalania na wypływie czynnika roboczego z turbiny poprzez rozdział strumienia powietrza przed komorą spalania, 2015;
 13. Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Hirt Ł. Mikroturbiny. Badania numeryczne i eksperymentalne, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-60-6, Gdańsk, 2016;
 14. Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Turbiny Tesli dla mikrosiłowni ORC Raport z badań projektowych, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-61-3, Gdańsk, 2016;
 15. Patent PL 225695 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., Pompa adhezyjna, 2016;