dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

Email anna.smolinska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.smolinska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny, 318

Notka biograficzna

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Historii, Teorii i Architektury i Konserwacji Zabytków.

PROFIL i DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE - Badania i ochrona dziedzictwa kulturowego architektury i urbanistyki, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów pochodzących z okresu modernizmu. Zainteresowania naukowe - zabudowa przemysłowa miast portowych. Zawodowo zajmuje się tematyką dziedzictwa kulturowego, badaniami, ewidencjonowaniem i wyznaczaniem ram ochrony konserwatorskiej dla poszczególnych obiektów zabytkowych i całych zespołów zajmuje się począwszy od roku 2003.

Pośród jej głównych zainteresowań naukowych obok badań i ochrony dziedzictwa kulturowego architektury i urbanistyki okresu modernizmu znalazły się zagadnienia związane z przemysłową architekturą zespołu zabudowy portu gdyńskiego, któremu poświęciła swoją rozprawę doktorską.

Równolegle z działalnością dydaktyczną, prowadzi praktykę projektową. W projektowaniu przyświeca jej maksyma, że "... w architekturze nie ma końca - jest tylko ciągła zmiana...". Istotą jest więc trafne uchwycenie balansu pomiędzy chwilową potrzebą a nadrzędnym kontinuum. Niezależnie, obok głównej struktury, najważniejsze są dopracowane w szczególe detale.

WYKSZTAŁCENIE - Studia doktoranckie (2008-2012) - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunek Architektura temat rozprawy doktorskiej – Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe, promotor – dr hab. inż. arch. Marii Jolanty Sołtysik. Projekt badawczy wsparty grantem promotorskim MNiSW (realizowany przez Narodowe Centrum Nauki), w ramach którego doktorantka wykonywała kwerendę archiwalną na terenie kraju oraz pozyskiwała materiały do pracy w trakcie naukowych wyjazdów zagranicznych do miast portowych. (Holandia - Amsterdam, Rotterdam; Niemcy - Hamburg, Dania - Kopenhaga, Francja - Marsylia, Izrael - Tel Aviv, Jafa). Zapoznawała się z tematyką tamtejszych portów, praktyką rewaloryzacji i ochrony zabudowy portowej, a także problematyką rewitalizacji obszarów poportowych. Projekt otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Architektura i urbanistyka nadany uchwałą Nr 1a/XIX/2012/2013 Rady Wydziału Architektury z dnia 11 czerwca 2013 r.

Studia magisterskie - dzienne (1996-2001) - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka. Praca dyplomowa w Katedrze Rozwoju Miasta p.t.: Park wypoczynku w Gdyni Kolibkach, pod kierunkiem dr inż. arch. Danuty Kochanowskiej, obroniona z wynikiem bardzo dobrym, wyróżniona i zgłoszona do konkursu najlepszych prac dyplomowych. Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta w zakresie architektury i urbanistyki z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w dniu 29 listopada 2002 r.

Studia podyplomowe - (1) Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - 2003-2004 Podyplomowe Studium Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Praca dyplomowa p.t.: Waloryzacja obiektów historycznych z terenu portu w Gdyni, pod kierunkiem mgr inż. arch. Haliny Poniatowskiej, obroniona z wynikiem celującym. Praca zdobyła nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa w 2004 r., w kategorii prac naukowych. (2) Wydział  Architektury Politechniki Gdań skiej - 2009-2010 Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich

 

PhD Eng Arch Anna Orchowska-Smolińska

Research interests - The history of contemporary cultural heritage monuments, industrial modernist architecture in particular.

Education - Graduate studies in Architecture and Urban Planning 1996-200, Faculty of Architecture Gdansk University of Technology. (1) Post graduate studies in Cultural Heritage Protection 2003-2004, Faculty of Architecture Warsaw University of Technology. (2) Post graduate studies in Architectural and Urban Revitalization of City Spaces 2009-2010, Faculty of Architecture Gdansk University of Technology. Doctoral studies 2008-2013, Faculty of Civil and Environmental Engineering Gdansk University of Technology. Dissertation Title: Architecture and spatial arrangement of Gdynia’s seaport between the two World Wars as a cultural heritage.

Professional practice - Research and documentation, defining protection and conservation outlines for historical buildings. Professional interests include especially the history and conservation of seaport industrial buildings.