dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska

Email erat@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/erat

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 305
Numer telefonu (58) 347 24 84

Notka biograficzna

Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska (dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem w Katedrze

Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

W latach 2006-2016 pełniła funkcję Kierownika Katedry Architektury Użyteczności Publicznej.

Obecnie jej badania naukowe koncentrują się na zagadnieniu rewitalizacji obiektów zabytkowych,

ewolucji form architektonicznych i założeń funkcjonalnych światowych miejskich hal targowych oraz

definicji architektury komercyjnej.

Jest autorem dwóch książek Architektura komercyjna. Próba definicji (2013) oraz Ochrona zabytków w

okresie gospodarki rynkowej na przykładzie modernizacji Wielkiego Młyna w Gdańsku (2001). Jest

autorem rozdziałów w książkach m.in.: Ratajczyk-Piatkowska E., Piatkowska K.: Corporate Museum in

the City of Culture, Culture of the City, (red.) E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, (2012),

Ratajczyk-Piatkowska E., Piatkowska K.: Johannes Hevelius Museum of Science in the Attics of St.

Catherine Church in Gdansk - Hevelius jubilee year, ARCHITECTUS No. 2(32),(2012), i artykułów o

zasięgu międzynarodowym m.in.: Ratajczyk-Piatkowska, E.: Distinctive facades of commercial

buildings and the quality of public space, SGEM, (2016), Ratajczyk-Piatkowska, E.: Markthal

Rotterdam as a contemporary continuation of nineteenth-century market-halls' architectural ideas in

Europe, SGEM (2016), Ratajczyk-Piątkowska E. Piątkowska K.: Stuttgart 21 - Projekt przekształcenia

terenów pokolejowych w nową dzielnicę administracyjną w sercu stolicy Baden-Wirtenbergii, (red.) D.

Zaluski, Urbanista, (2006)

Od 2000 r. jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce.

Jest czynnym zawodowo architektem, autorem wielu zespołów mieszkaniowych realizowanych w

latach 1982-92, oraz licznych obiektów centrów handlowych. Jest autorem lub współautorem wielu

obiektów użyteczności publicznej, w tym: Projektu adaptacji Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum

Bursztynu (2016), Projektu adaptacji poddaszy kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku na Muzeum Nauki

im. Jana Heweliusza (2016), Projektu Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i renowacji

audytorium nr II elektroniki dla WETI PG (2012), Projektu rewitalizacji historycznej auli z 1904

Wydziału Chemii (2010), Projektu Modernizacji zabytkowej Hali Targowej w Gdańsku (2005 - projekt

nagrodzony tytułem Budowa Roku przyznawany przez Ministerstwo Infrastruktury), Budynek Wydziału

Zarządzania i Ekonomii PG (2002), Projekt

Domu Handlowego Wielki Młyn w zabytkowym obiekcie

Wielkiego Młyna w Gdańsku (1995).

Elzbieta Ratajczyk-Piatkowska is a associated professor in the Department of Department for the

Housing and Architecture of Public Buildings at the Faculty of Architecture, Gdansk University of

Technology, in 2006-2016 the head of the Department of Public Buildings' Architecture.

Her research interests focus on the issue concerning revitalization of historic buildings, the evolution of

architectural forms and functional requirements of market halls and the definition of architecture of

commerce.

She is an author of two books: Architecture of commerce. Definition attempt. (2013) and Preservation

of the monuments in the period of market economy on the example Great Mill's in Gdansk

modernization(2001) and co-author of book-chapters e.g.: Ratajczyk-Piatkowska E., Piatkowska K.:

Corporate Museum in the City of Culture, Culture of the City, (eds.) E. Przesmycka, E. Trocka-

Leszczyńska, (2012), Ratajczyk-Piatkowska E., Piatkowska K.: Johannes Hevelius Museum of

Science in the Attics of St. Catherine Church in Gdansk - Hevelius jubilee year, ARCHITECTUS No.

2(32),(2012). She has also published internationally several articles on the economic role of

architecture e.g. Ratajczyk-Piatkowska, E.: Distinctive facades of commercial buildings and the quality

of public space, SGEM, (2016), Ratajczyk-Piatkowska, E.: Markthal Rotterdam as a contemporary

continuation of nineteenth-century market-halls' architectural ideas in Europe, SGEM (2016),

Ratajczyk-Piatkowska E. Piatkowska K.: Stuttgart 21 - Project of Remodeling Post-railway Area into a

New Administration District in the Heart of the Baden-Württemberg Capital City, (ed.) D. Zaluski,

Urbanista, (2006)

She is a Fellow of the Association of Monument Conservators in Poland.

She is an active professional architect, author of many housing estate complexes implemented in

1982-92, and numerous shopping centers. She is an author or co-author of many public buildings

projects and realizations e.g. Adaptation project of the Great Mill in Gdansk for the Amber Museum

(2016), Architectural project of the attics of St. Catherina Church in Gdansk - adaptation to the

Johannes Hevelius Science Museum (2016), Architectural project of the Laboratory for Immersed

Spatial Visualization and Renovation of the Auditorium No. II of the Electronics, Telecommunications

and Informatics Faculty, Gdansk University of Technology (2012), Architectural revitalization project of

the 1904 historical auditorium of the Chemistry Faculty, Gdansk University of Technology (2010),

Project of modernization of the historic Market Hall in Gdansk (2005 - project was honored with the

prize Building of the Year awarded by the Ministry of Infrastructure), Project of the building of the

Faculty of Management and Economics PG (2002), Project of the shopping center Great Mill in the

historic building of the Great Mill in Gdansk (1995).