Polityka prywatności (w zakresie danych osobowych) Politechniki Gdańskiej

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Pani/Pana,  w jakich sytuacjach przetwarzamy Pani/Pana dane, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. 

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, w jaki sposób Politechnika Gdańska przetwarza bądź będzie przetwarzać dane osobowe:

  • nadawców i adresatów korespondencji - osób kontaktujących się z Politechniką Gdańską oraz osób, z którymi kontaktuje się Politechnika Gdańska,
  • uczestników wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Gdańską,
  • kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów Politechniki Gdańskiej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Inspektor ochrony danych

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:
- z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sytuacjach kiedy przetwarzanie z obowiązującego przepisu prawa,
- z realizacją umowy, którą są Państwo stroną  (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)
- z realizacją czynności wynikających na szych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak dochodzenie roszczeń. 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych z nami umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, zostały nam przekazane od podmiotu, który Państwo reprezentują lub osoby działającej w Państwa imieniu.