Biogram

Program wyborczy

Program wyborczy prof. Jana Stąsieka.

Tradycja i doświadczenie, kompetencje i sprawiedliwość to klucz do sukcesu Alma Mater Politechniki Gdańskiej. Bądźmy dumni z przeszłości i zarazem otwarci na przyszłość.

Prof. dr hab. inż. Jan Antoni Stąsiek, ur. 31.01.1948r. w Kwidzynie

 

Kariera naukowa i zawodowa:

 • Stopnie naukowe i zawodowe
  • 1972 – mgr inż. mechanik, Wydział Budowy Maszyn PG
  • 1975 – dr inż. nauk technicznych, Wydział Budowy Maszyn PG
  • 1985 – dr hab. nauk technicznych, Wydział Budowy Maszyn PG
  • 1992 -  Degree of Doctor of Philosophy (PhD), City University Londyn U.K.
  • 1995 – Degree of Doctor of Science (DSc), City University, Londyn, UK
  • 1998 – profesor tytularny nauk technicznych, Wydział Mechaniczny, PG

 

 • Przebieg pracy zawodowej i organizacyjnej
  • 1972-1986 – Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, asystent, adiunkt
  • 1986 (6 miesięcy) - RWTH Aachen, Niemcy, konsultant naukowy
  • 1986-1989 – Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, docent
  • 1989 – 1995 – City University Londyn, UK, visiting Professor
  • 1986 – nadal, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, profesor nadzwyczajny, a od 2005 profesor zwyczajny
  • 2000-2012 – Politechnika Gdańska, Wydział mechaniczny, kierownik Katedry Techniki Cieplnej
  • 2008- nadal – Politechnika Gdańska, Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

 • Długoterminowe staże zagraniczne
  • RWTH Aachen, Niemcy – 1986 (6 miesięcy), konsultant naukowy,
  • Technical University, Monachium, Niemcy – 1989 (1 miesiąc, stypendium DAAD)
  • City University, Londyn, UK – 1984-1995 (7 lat, profesor wizytujący)
  • The Royal Society, Londyn, UK – 1996 (2 miesiące, profesor wizytujący City University)
  • Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja – 1998 (3 miesiące, stypendium Swedish Institute)

 

 • Najważniejsze osiągnięcia zawodowe
  • Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w tym 11 monografii i książek naukowych wydanych w USA i Wielkiej Brytanii, 21 artykułów z listy JCE, 4 podręczników i skryptów dydaktycznych oraz około 190 publikowanych artykułów i recenzowanych  prezentacji konferencyjnych
  • Promotor 6 doktorów (w tym 2 zagranicznych)
  • Opiekun ponad 60 prac inżynierskich i magisterskich w tym większość w j. angielskim na kierunku angielskojęzycznym realizowanym na Wydziale Chemicznym (EPM)
  • Dziekan Wydziału Mechanicznego (dwukrotnie, w latach 2008-2012 oraz 2012-2016) i Kierownik Katedry Techniki Cieplnej (2000-2012)
  • Kierownik i główny wykonawca 13 projektów badawczych KBN, MNiI oraz MNiSzW, które w większości tematycznie wiążą się z obszarem Termodynamiki i Termo-mechaniki, Mechaniki Płynów, Wizualizacji Procesów Cieplno-przepływowych i  Konwersji Energii (spalanie, zgazowanie)
  • Organizator i współorganizator 4 grantów inwestycyjnych ze środków KBN na zakup aparatury o wartości ponad 1 200 000 zł
  • Współzałożyciel i organizator klastra KLIMAPOMERANIA zrzeszającego firmy branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodnictwa regionu pomorskiego
  • Wyróżniony za działalność naukowo-badawczą wieloma nagrodami JM Rektora PG oraz 3 nagrodami zespołowymi MNiSzW: 1 stopnia w 1979, 3 stopnia w 1980 i 2 stopnia w 1984 oraz indywidualną 3 stopnia za wysoko oceniane osiągnięcia badawcze, które były podstawą nadania stopnia dr hab. w 1985 roku
  • W 2008 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

 

 • Wybrana działalność międzynarodowa
  • Członek 4 Rad Naukowych (Editorial Board) czasopism z listy JCR
  • Współorganizator i kierownik projektu dydaktycznego w ramach programu UE TEMPUS JEP - 3524 pt.: Pro-ecological Energy Production and Utilisation (1993-1995)
  • Kierownik grantu KBN/British Council (1997-1999)
  • Ewaluator i reporter w 6 i 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej
  • Członek i wspólorganizator kilkudziesięciu cyklicznych konferencji międzynarodowych jak np.: International Sympozjum on Flow Visualization, International Seminar on Optical Methods and Data Processing on Flow Visualization and Image Processing
  • Pełnomocnik Rektora PG d/s współpracy z City University, Londyn; Royal Institute of Technology (KTH) Sztokholm oraz University of Genoa, Genua.

 

 

Szanowni Państwo

Panie i Panowie Elektorzy

Pracownicy i Studenci Politechniki Gdańskiej

Historia est magistra vitae. To znana i już wykorzystywana w moich wystąpieniach sentencja Cycerona jakże często jest dzisiaj nadużywana w sensie rozumienia historii, od której możemy brać gotowe i mechaniczne wzory dla życia i działania w dniu dzisiejszym. A przecież, jak mówi rzymski myśliciel historia jest testis temperum – świadkiem naszych czasów, lux veritatis – światłem prawdy, nuntia vetustatis – strażniczką tradycji.

Przywołanie tej mądrej i głębokiej w swej wymowie definicji nie jest przypadkowe w kontekście zbliżających się wyborów Rektora na kadencję 2016-2020. Istnieje bowiem pilna potrzeba, wręcz konieczność przypomnienia i popularyzacji wiedzy i dokonań lub też zaniechań władz uczelni ostatnich dwóch dekad.

Nie ulega żadnej dyskusji fakt, że w ostatnich latach dokonaliśmy jako Uczelnia olbrzymiego skoku cywilizacyjnego polegającego na organizacji nowoczesnych laboratoriów i rozwoju infrastruktury (Nanotechnologia A i B, modernizacja budynków i laboratoriów Wydziału Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach programu Inżynier Przyszłości, Laboratorium LINTE2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Laboratorium Wizualizacji Zanurzeniowej na Wydziale ETI, rozbudowa kampusu przy ul. Traugutta, remont głównych hal sportowych i basenu CSA oraz informatyzacja działalności administracyjnej i naukowo-badawczej. Podjęto próbę i stymulowanie rozwoju innowacji oraz współpracy: międzywydziałowej, międzyuczelnianej i międzynarodowej. Podjęto także próby podniesienia jakości kształcenia i badań wsparte podejściem SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) - nowoczesną technologią wspomagającą rozwój i postęp w różnych dziedzinach życia.

W 2011 roku jako jedyna uczelnia polska otrzymaliśmy zaszczytny znak ECTS Label za wprowadzenie narzędzi wspierających internacjonalizację i organizację procesu kształcenia, świadczący wówczas o wysokich standardach jakości zarządzania procesem kształcenia w edukacji międzynarodowej, jednak pomimo tego, z powodu licznych błędów i zaniechań w tym obszarze, nadal borykamy się z jakością kształcenia.

Jak ostatnio dowiedzieliśmy się, w rankingu opublikowanym przez londyński magazyn „The Times”, wraz z 6 innymi polskimi uczelniami zostaliśmy sklasyfikowani na pozycjach od 601 do 800. W tym kontekście warto przytoczyć powtarzaną przez władze Politechniki Gdańskiej maksymę „Historia Mądrością, Przyszłość Wyzwaniem”, która nie pokrywa się z otaczająca nas rzeczywistością. Analizując, nawet pobieżnie, Politechnika Gdańska pomimo ogromnego wysiłku modernizacyjnego, zmian organizacyjnych i otwarcia na tak zwane nowe wyzwania nie osiągnęła oczekiwanego postępu i to wyraźnie widać zarówno w rankingach krajowych jak i międzynarodowych.

Wydaje się, że powodem wielu niepowodzeń jest brak właściwego zarządzania uczelnią, niezdrowa konkurencja pomiędzy Wydziałami, zła struktura podziału i tak skromnych środków finansowych na naukę i edukację przekazywana przez MNiSzW oraz nieudolny model kształcenia oparty na klasycznym – werbalnym – przekazywaniu informacji a nie na samodzielnym studiowaniu w oparciu o najnowsze zdobycze nauki publikowane w czasopismach, materiałach konferencyjnych oraz raportach naukowych.

Od wielu lat promowana jest przeciętność, obojętność i bylejakość, a wspieranie i promowanie ludzi utalentowanych i ambitnych to jeden ze sposobów na zbliżenie się do poziomu jakości kształcenia i badań wyznaczanych przez najlepsze uczelnie na świecie jak np.: MIT, Stanford i Oxford University czy też City University, Londyn, U.K.

Z uwagą przeczytałem programy wyborcze poprzednich kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej. Czytając te i inne okolicznościowe wystąpienia można odnieść wrażenie, że należymy do elitarnego klubu  najlepszych uczelni – a przecież tak nie jest. Pozycja naszej uczelni w ostatnim okresie systematycznie ulega osłabieniu i nie mogą tego odmienić puste hasła, którymi posługują się urzędujący rektorzy PG. Przykładem mogą być efekty ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych, podczas której trzy wydziały z kategorii A spadły do kategorii B.

 

Mam wizję naszej uczelni jako instytucji naukowej i edukacyjnej, w której chcą pracować nasi najlepsi absolwenci, a studiować najlepsi maturzyści. Uczelni, która w rankingu szkół wyższych zostanie sklasyfikowana w grupie z numerami od 1 do 100 a nie od 600 do 800 - co moim zdaniem jest możliwe, pod warunkiem, że zmienimy wymagania stawiane wszystkim pracownikom i studentom naszej Alma Mater, w tym przede wszystkim zasady oceniania pracowników i poprawę metod kształcenia studentów i doktorantów.

 

Troska o rozwój i promowanie aktywności naukowej – to klucz do sukcesu. Nasza uczelnia to olbrzymi kolorowy Golem bez duszy, a gdzie troska o kształcenie, rozwój naukowy i badania, publikacje, innowacje i transfer wiedzy do przemysłu czy też umiędzynarodowienie edukacji i komercjalizacja wyników badań.

Po 44 latach pracy, 12 latach pełnienia funkcji kierownika katedry i 8 latach kierowania Wydziałem Mechanicznym PG, myślę, że wiem, co i jak należy robić, aby spełnić marzenia społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. Będę dążył do tego, aby Politechnika Gdańska stała się uczelnią o znacznie mocniejszej niż dzisiaj pozycji wśród czołowych uczelni w Polsce i na świecie. Żyjemy w czasach wielkich i szybkich przemian zachodzących w wymiarze krajów, kontynentów i globu. Wielu z nas, w tym szczególnie młode pokolenie, z entuzjazmem wita pozytywne skutki tego rozwoju, ale też patrzy z troską i obawą na degradację środowiska naturalnego, możliwość utraty pracy, niepewność jutra i beztroskę elit rządzących krajem.

Lekarstwem, moim zdaniem najważniejszym, jest edukacja i rzetelna wiedza, która pozwoli lepiej zrozumieć otaczający nas świat i przystosować do zmieniających się w olbrzymim tempie warunków pracy i życia.

Kandydując na funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej pragnę wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie i kontakty międzynarodowe do stymulowania dynamicznego rozwoju naszej uczelni, uzyskania najlepszych kategorii przez wszystkie wydziały oraz do uzyskania jeszcze większego prestiżu, niż ten, jakim cieszyła się nasza Alma Mater w okresach swojej świetności.

 

Wiarygodność, Kompetencje, Zaufanie i Uczciwość to moje hasło wyborcze. Nie zamierzam składać nierealnych obietnic, ale działać w przedstawionym kierunku, najlepiej zespołowo, poprzez gromadzenie wokół siebie ludzi kompetentnych i ambitnych. Pełniąc funkcje dziekana Wydziału Mechanicznego dokonałem zmiany stylu działalności, która przełożyła się na sukces (choć rzecz jasna na jego osiągnięcie pracowało wiele osób) w postaci modernizacji budynku głównego Wydziału Mechanicznego oraz budowy Nanotechnologii B. Wydział, który przejąłem w stanie zapaści finansowej, od kilku już lat wykazuje dodatni bilans, a w opinii MNiSzW wśród najpopularniejszych kierunków podczas tegorocznego naboru były Energetyka i Mechatronika realizowane na Wydziale Mechanicznym. Absolwenci Wydziału Mechanicznego wysoko cenią sobie wykształcenie i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów, które również przekładają się na zarobki, jedne z najwyższych wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce.

 

Know-how zdobyłem dzięki własnej pracy, współpracy naukowo – badawczej z szerokim gronem współpracowników na wydziale i w kraju, a także dzięki doświadczeniom zdobytym w uczelniach zagranicznych i instytucjach Unii Europejskiej.

Mam pewność, że posiadam wiedzę jak zmienić szarą uczelnianą rzeczywistość w sukces. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji nauczyłem się, jak duże znaczenie ma praca w zespole i jak wiele można osiągnąć pracując w dobrze zorganizowanych instytucjach naukowych.

 

Team Spirit” - duch współpracy i poczucie przynależności do zespołu, praca dla osiągnięcia wspólnych celów to moja koncepcja zarządzania uczelnią. Lojalność wobec tych dla których pracuję, wobec całej społeczności akademickiej to podstawa moich wszelkich działań, a funkcję rektora naszej Alma Mater chcę pełnić, bo mam wizję  lepszej Politechniki Gdańskiej, Politechniki naszych marzeń.

 

Kształcenie i badania naukowe to działania wymagające wizji społeczeństwa przyszłości, wyobrażenia o przyszłych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi przewidywać kierunek, w którym podąża ludzkość i jak zmieniają się w skali globu zależności gospodarcze i kulturowe. W moim działaniu, jako Rektor, będę przywiązywał szczególną wagę do poszanowania praw człowieka w naszej uczelni, praw pracowników i studentów oraz swobód akademickich. Każdy członek naszej społeczności będzie mógł wyrażać swoje myśli i przekonania, nie zapominając jednak o przestrzeganiu zasad etyki i poszanowania prawa, a studenci będą mieli prawo do współdecydowania o wszystkich sprawach, a za niektóre powierzy się im pełną odpowiedzialność.

Politechnice Gdańskiej, jako instytucji działającej na międzynarodowym rynku edukacji potrzebne jest wytyczenie głównych, strategicznych kierunków rozwoju oraz ich konsekwentna realizacja. Zaliczam do nich: efektywne kształcenie, badania i rozwój naukowy a w tym publikowanie efektów pracy naukowej w uznanych wydawnictwach naukowych, innowacyjność i transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz promocja.

 

Jakie działania są niezbędne i jakie strategiczne kierunki rozwoju należy realizować i promować? – oto one:

 

Cele strategiczne (działać profesjonalnie i skutecznie)

 • Wzrost sprawności i efektywności zarządzania Uczelnią i Wydziałami – miedzy innymi jednoznaczna odpowiedzialność za decyzje.
 • Wprowadzenie przejrzystego podziału kompetencji i podległości służbowych.
 • Zrównoważony rozwój wszystkich Wydziałów i Jednostek Naukowych.
 • Zmiana systemu i modelu podziału funduszy na działalność dydaktyczną i organizacyjną Wydziałów i Uczelni.
 • Promocja postaw aktywnych i ambitnych w każdym obszarze działalności, w szczególności: w dydaktyce, nauce, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy międzynarodowej.
 • Wzrost jakości kształcenia i atrakcyjności nauczania.
 • Rozwój potencjału naukowego oraz efektywne pozyskiwanie środków na badania i aparaturę.
 • Wzrost aktywności naukowej i poprawa efektów poprzez wspieranie rozwoju kadry, zdobywanie stopni i tytułów naukowych, promocje i awanse.
 • Wzrost jakości i liczby kadry oraz poziomu wynagrodzeń.
 • Kreowanie nowych kierunków oraz internacjonalizacja studiów na wszystkich stopniach kształcenia.
 • Doskonalenie samorządności studenckiej poprzez wydzielenie znacznych powierzchni lub budowę studenckiego centrum socjalno-kulturowego - na przykład na terenach obecnych pawilonów jugosłowiańskich.
 • Zapewnienie odpowiedniego udziału studentów w wybieralnych organach i komisjach związanych z procesami dydaktycznymi i socjalnymi.

 

Deklaracje Programowe

 • Reaktywowanie działalności Rady Konsultacyjnej przy Rektorze PG.
 • Wprowadzenie jednoznacznego podziału kompetencji i podległości służbowych w tym rezygnacja z systemu macierzowo-sieciowego zarządzania Uczelnią.
 • Wprowadzenie w życie zasady – kto decyduje ten odpowiada za skutki decyzji.
 • Opracowanie realnych kosztów kształcenia oraz wprowadzenie zmian w algorytmie podziału dotacji dydaktycznej, aż do kontraktów włącznie z nauczycielami akademickimi na prowadzenie zajęć, eliminując w ten sposób problematyczne rozliczenia dydaktyczne pomiędzy wydziałami.
 • Określenie przyszłościowych kierunków studiów w sposób gwarantujący absolwentom zatrudnienie oraz pełną realizację i satysfakcję zawodową.
 • Intensyfikacja studenckiego ruchu naukowego, szersze włączanie studentów do prac naukowo-badawczych oraz wspieranie międzynarodowych konkursów studenckich.
 • Wprowadzenie pełnej komputeryzacji obsługi administracyjnej, dydaktycznej i informatycznej.
 • Radykalna zmiana systemu nagradzania, zarówno za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, w tym również dla pracowników administracyjnych i technicznych.
 • Fundowanie rocznych stypendiów dla naukowców rokujących szybkie sfinalizowanie rozprawy habilitacyjnej lub uzyskanie tytułu naukowego profesora.
 • Opracowanie strategii rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej w tym, między innymi, zdobywanie funduszy na modernizacje infrastruktury wydziałów.

 

Przedstawiona propozycja wyborcza nie jest kompletną strategią rozwoju PG na lata 2016-2020. Ostateczną strategię chciałbym wypracować wspólnie z całą społecznością akademicką, uwzględniając wymagania i aspiracje wszystkich wydziałów, jednostek organizacyjnych i studentów. Ja jestem dla Was, a Wy dla mnie. Gotowy jestem objąć zaszczytną funkcję Rektora i poświęcić cały swój czas, wiedzę, doświadczenie i wyobraźnię dla dobra i rozwoju Naszej Uczelni Politechniki Gdańskiej.

 

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”- Albert Einstein

 

http://mech.pg.edu.pl/jan-stasiek