Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG urodził się 15 kwietnia 1954 roku w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978). Pełnił m.in. funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego (2002–08). Od 2016 jest prorektorem ds. organizacji PG.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii. Ostatnio zajmuje się własnościami termofizycznymi i zastosowaniami nanocieczy.

Jest promotorem 8 prac doktorskich, a kolejne 3 osoby mają otwarte przewody doktorskie. Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań opublikowanych i nieopublikowanych oraz współautorem 3 patentów. Był recenzentem w 24 przewodach doktorskich, 6 przewodach habilitacyjnych i 4 postępowaniach o tytuł profesora. Odbył liczne staże naukowe, w tym m.in. na Universität-GH-Essen (15 miesięcy).

W latach 1998–2016 jego dodatkowym miejscem pracy była PWSZ w Elblągu.

W latach 2002–08 był redaktorem Publikacji Naukowych Komitetu Redakcyjnego, natomiast od roku 2008 do chwili obecnej jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PG.

Jest bardzo aktywny w organizacji życia naukowego. Od 1994 roku jest członkiem Sekcji Termodynamiki KTiS PAN,, a od 2011 roku – z wyboru, jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. W okresie 1994–2002 był sekretarzem, a następnie przewodniczącym  interdyscyplinarnej Podsekcji Przepływów Wielofazowych KM PAN (2002–07).

Jest mocno zaangażowany w proces dydaktyczny. Spośród 86 prac dyplomowych, których był opiekunem znakomitą większość stanowią prace badawcze, w tym przede wszystkim o charakterze eksperymentalnym. Jest autorem bądź współautorem 11 skryptów.

Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, a także Medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”. Został wyróżniony ponad 40 Nagrodami Rektora. Jest też laureatem 3 Nagród MNiSW, w tym 1 indywidualnej II stopnia.

***

Przygotujmy Politechnikę na wyzwania przyszłości

 

Szanowni Państwo,

kandyduję na funkcję rektora, aby kontynuować plany i zamierzenia nie tylko śp. prof. Jacka Namieśnika, ale też całego dotychczasowego kolegium rektorskiego i wielu pracowników PG, którzy przez ostatnie 3 lata okazywali nam wsparcie i utwierdzali w przekonaniu, że osiągnięcie i utrzymanie przez naszą uczelnię statusu uniwersytetu badawczego powinno być celem strategicznym nas wszystkich.

Od początku kadencji osiągnęliśmy na tej drodze kilka ważnych, zaplanowanych celów:

1. PG znalazła się wśród 19 uniwersytetów zakwalifikowanych do konkursu o status uczelni badawczej.

2. Awansowaliśmy pierwszy raz w historii do pierwszej „10” w najbardziej znanym w Polsce rankingu „Perspektyw”.

3. Osiągnęliśmy imponujący wynik w ostatniej ocenie parametrycznej (2 wydziały w kategorii A+, 5 wydziałów w kategorii A, 2 – w kategorii B).

4. Otrzymaliśmy duży grant (29 mln zł) na realizację projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWER 3.5), którego jestem kierownikiem.

5. W wyniku naszych działań wzrosła międzynarodowa rozpoznawalność uczelni:

 • uruchomiliśmy centralne wsparcie finansowe dla zagranicznych doktorantów, studentów, profesorów, finansowanie proofreadingu publikacji;
 • otrzymaliśmy prawo posługiwania się logo HR Excellence in Research (byłem odpowiedzialny za nadzorowanie procedury oceny instytucjonalnej);
 • jako 3 instytucja w Polsce – PG uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme);
 • sukcesem zakończyły się nasze zabiegi o organizację w 2020 roku na PG kongresu EUA. Weźmie w nim udział ok. 400 rektorów z całego kontynentu;
 • pozyskujemy kolejne międzynarodowe akredytacje naszych programów kształcenia;
 • PG otrzymała dwukrotnie nagrody i raz wyróżnienie w konkursie „Elseviera” dla uczelni notującej największą dynamikę publikacji o zasięgu międzynarodowym z pogranicza nauk technicznych i społecznych.

6. Przyjęliśmy w zaplanowanym terminie nowy statut, który pomimo różnych kontrowersji został zaakceptowany przez senat przy tylko 1 głosie wstrzymującym.

7. Wspieramy inicjatywy sportowe, np. Narodowe Centrum Koszykówki 3x3.

8. Zmieniliśmy kulturę pracy administracji centralnej, styl kierowania, relacje międzyludzkie.

9. Uruchomiliśmy komórkę analityczną, dzięki której można podejmować decyzje w oparciu o fakty.

10. Coraz efektywniej działa CTWiT, spółka celowa Excento oraz CMTM.

11. Wzmocniliśmy ochronę prawną działań uczelni w sferze badań, komercjalizacji, praw własności intelektualnej etc.

Te wszystkie działania i ich efekty były rezultatem pracy wielu pracowników PG. Ale wszystkie miały wsparcie, a większość była inicjowana przez władze rektorskie.

Mamy opracowany kalendarz dalszych działań dostosowujących PG do nowych ram prawnych.

Kierunek zmian i sposób ich wprowadzania spotykają się z akceptacją ministerstwa i rektorów innych uczelni akademickich zrzeszonych w KRASP i w KRPUT. PG uważana jest powszechnie za jednego z liderów reform, a kontynuacja rozpoczętych działań niewątpliwie zwiększa nasze szanse na otrzymanie statusu uczelni badawczej.

W chwili obecnej potrzebne są dalsze szybkie kroki, które pozwolą na realizację zapisów zarówno Ustawy 2.0, jak i rozwiązań przyjętych w statucie.

Przyjmując zasadę, iż wydziały powinny być tworzone wokół dyscyplin naukowych:

 • będę z najwyższą uwagą monitorował postęp prac związanych z tworzonym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki,
 • zaproponuję harmonogram działań mających na celu utworzenie Wydziału Inżynierii Materiałowej,
 • rozpocznę analizy dotyczące ewentualnego połącznia WETI z WEiA.

W zakresie legislacji należy w trybie pilnym opracować:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin organizacyjny,
 • zasady oceny okresowej pracowników.

W obszarze organizacji najważniejsze działania dotyczą:

 • utworzenia Działu HR; przygotowania do powołania tej niezbędnej jednostki organizacyjnej są prowadzone w ramach programu Power 3.5,
 • dalszej informatyzacji uczelni, a w tym prac mających na celu ujednolicenie systemu informatycznego PG oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa.

W obszarze nauki należy bezzwłocznie:

 • dokończyć przygotowanie wniosku w pierwszym konkursie w ramach programu  „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”,
 • doprowadzić do sprawnego uruchomienia szkoły doktorskiej,
 • wdrożyć politykę open research data (tworzymy ogólnopolskie centrum kompetencji),
 • opracować  wspólny dla dyscyplin podlegających ewaluacji na PG tryb postępowania przy nadawaniu stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, który będzie obowiązywał od 1.10.2019,
 • przygotować raport pre-ewaluacyjny za okres 2017-2020.

W zakresie finansów należy podjąć prace nad opracowaniem zasad podziału subwencji:

 • w skali uczelni na poszczególne jednostki,
 • w skali wydziału, a w tym na dydaktykę i badania.

W zakresie dydaktyki istotne jest podjęcie prac - przy ścisłej współpracy z Samorządem Studentów nad:

 • modyfikacją programów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania narzędzi informatycznych,
 • analizą dotychczas proponowanych kierunków studiów,
 • wprowadzeniem nowych metod kształcenia,
 • ewentualnym dalszym ujednoliceniem kształcenia na pierwszym roku studiów I stopnia.

W zakresie infrastruktury istotne jest:

 • terminowe dokończenie przebudowy budynku Hydromechaniki, który ma się stać m.in. siedzibą Muzeum Politechniki Gdańskiej, nad założeniami którego pracuje pod moim kierownictwem duża grupa pracowników PG,
 • sprawne rozpoczęcie dużej inwestycji związanej z budową  Centrum Informatycznego TASK (STOS),
 • opracowanie planu finansowego umożliwiającego budowę Laboratorium Ekoinnowacji,
 • budowa żeglarskiego ośrodka szkoleniowo-badawczego w Sobieszewie.

PODSUMOWANIE

Mam pełną świadomość, że przedstawione powyżej cele są bliższe planowi działań niż stosownemu programowi wyborczemu, ale wynika to z kontekstu sytuacji w której się nagle znaleźliśmy. Mając na uwadze, że kolejne wybory rektora Politechniki Gdańskiej odbędą się już za mniej niż rok uznałem, że taka forma przedstawienia zamierzeń będzie najwłaściwsza. Tym bardziej, że w ich realizacji będą mnie wspomagali moi dotychczasowi koledzy z kolegium rektorskiego, tj. prof. Piotr Dominiak, pełniący obecnie obowiązki rektora, prof. Janusz Smulko i prof. Marek Dzida. Oczywiście skład kolegium będzie musiał być uzupełniony.

Jako kandydat na rektora pragnę zapewnić, że - tak jak dotychczas, ja i moi najbliżsi współpracownicy będziemy się starali kierować zasadami etyki we wszystkich sferach życia społeczności akademickiej z poszanowaniem praw wszystkich grup pracowniczych, studentów i doktorantów, nie zapominając też o dobrych obyczajach akademickich. Bardzo bym chciał, aby Politechnika Gdańska była przyjaznym miejscem pracy – dla każdego pracownika  - niezależnie od zajmowanego stanowiska. Oczywiście niezwykle zależy mi na opinii studentów o poziomie i warunkach studiowania. To przecież dla nich istnieje uczelnia. Utworzenie szkoły doktorskiej ma zdecydowanie podnieść jakość realizowanych prac naukowych. Jest to istotne ze względu na braki w kadrze naukowej, które zaczynamy powoli odczuwać.

Kierowanie tak skomplikowaną strukturą organizacyjną jak Politechnika Gdańska jest ogromnym wyzwaniem i wymaga dobrze skoordynowanej pracy zespołowej, którego członkowie mają do siebie zaufanie. Nasz zespół stracił Lidera, ale nie stracił wiary w realizację postawionych na początku kadencji wyzwań.

Jednak „przygotowanie Politechniki na wyzwania przyszłości” – i tej najbliższej i tej dalszej, zależy od zaangażowania wszystkich członków społeczności akademickiej. W zakresie wszystkich wymienionych działań deklaruję zdecydowaną wolę współpracy z dziekanami, dyrektorami centrów, kierownikami działów administracyjnych, ze wszystkimi pracownikami, którym leży na sercu dobro Politechniki Gdańskiej oraz z doktorantami i studentami.

Ze swojej strony mogę zadeklarować całkowite zaangażowanie w sprawy Politechniki.