Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG (ur. 11.01.1966 r. w Gdańsku) – specjalista w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science - h-index 18, Google Scholar – 20, Scopus – 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 4 patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer.

W latach 1984–1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995–1999 pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 roku Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 roku uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004-2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Krzysztof Wilde bardzo aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN. Przewodniczy Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów. Jest doświadczonym doradcą w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku został powołany na przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Od 2019 roku przewodniczy dwóm innym zespołom doradczym: do spraw infrastruktury badawczej oraz do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Promotor 6 rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Recenzent 8 rozpraw doktorskich, w tym jednej dla Teknillinen korkeakoulu (Techniczny Uniwersytet Helsiński), recenzował też 12 postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz 12 o uzyskanie tytułu naukowego profesora, w tym jedno o przyznanie tytułu doktora honoris causa.

Ceniony nauczyciel i wychowawca, konsekwentnie wspierający kreatywność i zaangażowanie studentów. Regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach życia akademickiego współpracując z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi. Jest członkiem Zarządu Głównego AZS i prezesem AZS Gdańsk.

Wiedza i osiągnięcia zawodowe zapewniły mu niekwestionowaną pozycję w środowisku branżowym. Działa na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w oddziale pomorskim pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Szczególną troskę przywiązuje do zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. 

Prywatnie mąż Anity, ojciec dwóch córek Sary i Darii oraz syna Szymona. Miłośnik zwierząt, opiekun psa i trzech kotów. W wolnym czasie żegluje, jeździ na nartach i motocyklu.

***

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Nasza Alma Mater znalazła się w trudnej sytuacji, a najbliższe lata będą bardzo ważne w kształtowaniu sposobu funkcjonowania, budowaniu pozycji naszej Uczelni w świecie oraz uzyskaniu statusu uczelni badawczej. Moje doświadczenia zdobyte w trakcie studiów doktoranckich i pracy na Uniwersytecie Tokijskim oraz trzykrotnego pełnienia funkcji dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także pracy w zespołach doradczych i eksperckich MNiSW, KEJN, NCN, NCBiR i NAWA są gwarancją poprowadzenia Uczelni w kierunku najbardziej prestiżowych jednostek naukowych w kraju i świecie. To, gdzie obecnie jestem zawdzięczam Politechnice Gdańskiej i to jest właściwy moment, abym oddał swoją osobę do dyspozycji społeczności akademickiej Naszej Politechniki.

Masowe poparcie, jakie otrzymałem podczas procesu zgłaszania kandydatów na Rektora utwierdza mnie w przekonaniu, że cała Społeczność Politechniki Gdańskiej oczekuje kontynuacji prac aktualnych Władz z korektami popełnionych błędów. To dla mnie wielkie zobowiązanie i motywacja. Bardzo za to dziękuję.

Za swoje największe osiągnięcie, jako dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, uważam zespolenie dwóch wydziałów w jedną jednostkę, która stała się najlepszym w Polsce wydziałem kształcącym w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W aktualnej kadencji udało mi się stworzyć zespół, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Opracowaliśmy program doskonałość naukowa WILiŚ, na który składa się szereg działań, w tym premiowanie publikacji pozwalające osobom aktywnym uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sukcesem okazało się też uruchomienie grantów GRAM dla pracowników naukowych WILiŚ, wspierających badania i rozwijanie umiejętności aplikowania o wnioski projektowe. Usprawniłem organizację prac na rzecz studentów poprzez powołanie prodziekanów i pełnomocników z uprawnieniami prodziekanów ds. czterech kierunków studiów realizowanych na WILiŚ. Unowocześniłem funkcjonowanie administracji wprowadzając katalog usług porządkujący obsługę administracyjną pracowników i studentów, w tym powołaliśmy do życia wydziałowe Biuro Projektów wspierające naukowców w tworzeniu krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Pozyskałem fundusze na inwestycje i remonty m.in. na pierwszy etap modernizacji budynku Żelbet oraz budynek Centrum Ekoinnowacji, a także na liczne inwestycje aparaturowe.

Jestem przekonany, że moje doświadczenie w zarządzaniu wydziałem będzie bardzo pomocne w kierowaniu Uczelnią. Aby zamierzone cele zostały osiągnięte konieczne jest jednak wspólne opracowanie strategii rozwoju Uczelni, wypracowanie mapy drogowej niezbędnych prac oraz podjęcie wspólnych działań wdrożeniowych.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele

Zróbmy to razem!

 

Podstawowe deklaracje i zamierzenia:

 • Dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Gdańska uzyskała status uczelni badawczej.
 • Będę przywiązywał wielką wagę do pomyślnego wdrożenia i rozwoju idei szkoły doktorskiej.
 • Będę otwarty na współpracę z obecnym zespołem prorektorów. Wybory traktuję jako realizację demokracji akademickiej, a nie walkę nieprzychylnych obozów.
 • Będę ściśle współpracował z dziekanami wszystkich wydziałów. Dziekani będą integralną częścią systemu zarządzania uczelnią. Przedłużę misje wszystkich obecnych dziekanów do końca kadencji w 2020 roku.
 • Wstrzymam połączenie Wydziału Mechanicznego i Wydziału OiO do końca obecnej kadencji i odstąpię od planów łączenia wydziałów ETI i EiA, które w tym momencie nie mają racjonalnego uzasadnienia.
 • Zaproponuję nowe umowy o pracę tym pracownikom, których wymiar czasu pracy miał być zredukowany do 1/10 lub 1/20 etatu.
 • Nie wprowadzę żadnych zmian na stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej.
 • Będę działał na rzecz ściślejszej współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym nadając jej rangę współpracy strategicznej.
 • W celu podniesienia prestiżu działalności dydaktycznej będę korzystał ze statutowej możliwości awansowania na stanowiska profesorskie szczególnie wyróżniających się dydaktyków.
 • Będę dążył do ściślejszego powiązania kształcenia studentów z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności na studiach inżynierskich.
 • Podejmę działania zmierzające do wzrostu znaczenia współpracy, w tym projektów grupowych w systemie kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
 • Zorganizuję sieć małych miejsc odpoczynku zlokalizowanych we wszystkich budynkach Politechniki Gdańskiej, gdzie możliwa będzie integracja i dostęp do stacji szybkiego ładowania smartfonów i laptopów.
 • Podejmę starania o uruchomienie na terenie Politechniki Gdańskiej przedszkola. W przyszłości powstać powinien też żłobek oraz dom seniora.
 • Będę wspierał działania Centrum Sportu Akademickiego i innych podmiotów na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i rekreacyjnego na Uczelni, m.in. poprzez utworzenie Narodowego Centrum 3x3. Uważam, że osiągnięcia sportowe klubów uczelnianych są elementem wspierającym rozpoznawalność najlepszych badawczych uczelni świata.

 

Skarbem Politechniki Gdańskiej są pracownicy. To oni kształcą studentów, zdobywają kolejne osiągnięcia naukowe i działają na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Każdy jest potrzebny i może znaleźć na naszej Uczelni swoje miejsce. Każdy powinien mieć możliwość rozwoju i osiągniecia satysfakcji z pracy oraz przyjemności z przebywania na terenie kampusu. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia swojego life balance, dającego podstawy do spokojnego i stabilnego rozwoju. Tylko to jest gwarancją trwałego i harmonijnego rozwoju Politechniki Gdańskiej. Wypracowanie takich rozwiązań wymaga jednak wspólnej, żmudnej pracy, do której będę Państwa niestrudzenie namawiał. Wierzę, że się uda. Zróbmy to razem!

 

Krzysztof Wilde

Gdańsk, 23 maja 2019 roku