Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – specjalista w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od roku 2016.

Jest autorem i współautorem około 70 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science, Google Scholar i Scopus (h-index równy odpowiednio 18, 22 i 21), cytowanych ponad 1630 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał cztery patenty, zrealizował ponad 220 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer.

W latach 1984–1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995–1999 pracował tam kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 r. Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych (jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 r. uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów). W 2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004-2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. W kadencji 2004-2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska realizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej.

W latach 2015-2019 kierował Katedrą Wytrzymałości Materiałów. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a w roku 2019 został wybrany rektorem Politechniki Gdańskiej.

Krzysztof Wilde bardzo aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W roku 2016 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2011 jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN. Jest doświadczonym doradcą w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2015 został powołany na przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, a od roku 2019 przewodniczy zespołowi doradczemu do spraw infrastruktury badawczej.

Był promotorem siedmiu rozpraw doktorskich, opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, a także recenzentem ośmiu rozpraw doktorskich, w tym jednej dla Teknillinen korkeakoulu (Helsiński Uniwersytet Techniczny). Był też recenzentem w 13 postępowaniach habilitacyjnych, w 14 postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz w jednym postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Jest cenionym nauczycielem i wychowawcą, konsekwentnie wspierającym kreatywność i zaangażowanie studentów. Regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach życia akademickiego, aktywnie współpracując z Samorządem Studenckim Politechniki Gdańskiej i innymi organizacjami studenckimi. Jest członkiem Zarządu Głównego AZS i prezesem AZS OŚ Gdańsk.

Wiedza i osiągnięcia zawodowe zapewniły mu znaczącą pozycję w środowisku branżowym. Działa na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w oddziale pomorskim pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Szczególną wagę przywiązuje do działań na rzecz propagowania zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Prywatnie mąż Anity, ojciec dwóch córek Sary i Darii oraz syna Szymona. Miłośnik zwierząt, opiekun psa i trzech kotów. W wolnym czasie żegluje, jeździ na nartach i motocyklu.


Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2020-2024 i kontunuowaniu misji którą powierzyliście mi w czerwcu 2019 r.

W trakcie poprzednich wyborów złożyłem poniższe deklaracje. Dziś, niespełna rok po ich złożeniu przytaczam je ponownie i dodaję do nich swój komentarz.

Wybory rektora 2019, Krzysztof Wilde

(Źródło: https://pg.edu.pl/wybory-2019-2020/sylwetki-kandydatow)

Podstawowe deklaracje i zamierzenia (czcionką pochyloną cytowany jest tekst z 2019 r.):

 • Dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Gdańska uzyskała status uczelni badawczej.

Dotrzymałem słowa! Determinacja i mobilizacja wielu osób pozwoliła uzyskać drugie miejsce w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. To osiągnięcie to oczywiście sukces całej społeczności akademickiej: obecnej ekipy rektorskiej i dziekańskiej, poprzednich władz, naszych naukowców oraz wszystkich pracowników Politechniki.

 • Będę przywiązywał wielką wagę do pomyślnego wdrożenia i rozwoju idei szkoły doktorskiej.

Podniosłem limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej z 50 do 100 kandydatów w rok akademickim. W ostatnim czasie uruchomiona została Doktorska Szkoła Wdrożeniowa ukierunkowana na doktoraty o charakterze praktycznym, odpowiadającym na aktualne potrzeby środowiska gospodarczego.

 • Będę otwarty na współpracę z obecnym zespołem prorektorów. Wybory traktuję jako realizację demokracji akademickiej, a nie walkę nieprzychylnych obozów.

Współpracowałem, współpracuję i deklaruję współpracę z prorektorami poprzedniej ekipy. Prof. Janusz Cieśliński aktualnie kieruje projektem POWER 3.5, jednym z najważniejszych działań na rzecz rozwoju Politechniki Gdańskiej. Z prof. Piotrem Dominiakiem wspólnie promowaliśmy w Brukseli wniosek międzynarodowego konsorcjum z udziałem naszej Alma Mater w konkursie European Universities.

 • Będę ściśle współpracował z dziekanami wszystkich wydziałów. Dziekani będą integralną częścią systemu zarządzania uczelnią. Przedłużę misje wszystkich obecnych dziekanów do końca kadencji w 2020 roku.

Rektorzy i dziekani stanowią jedno ciało zarządzające uczelnią. W ciągu 10 miesięcy mogliśmy wdrożyć tak dużą liczbę inicjatyw, gdyż szeroko i po partnersku konsultujemy i korygujemy wszystkie działania. Taka współpraca znacząco poprawia także jakość wprowadzanych rozwiązań. Kadencje wszystkich dziekanów zostały przedłużone zgodnie z zapowiedzią.

 • Wstrzymam połączenie Wydziału Mechanicznego i Wydziału OiO do końca obecnej kadencji i odstąpię od planów łączenia wydziałów ETI i EiA, które w tym momencie nie mają racjonalnego uzasadnienia.

Proces pospiesznego łączenia wydziałów został wstrzymany. Prace nad wypracowaniem racjonalnej ścieżki rozwoju dla Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa trwają. Zespołem opracowującym raport kieruje doświadczony ekspert zewnętrzny. Prace nad raportem są w fazie końcowej i w pierwszej kolejności zostanie on przekazany do zaopiniowania zainteresowanym wydziałom. Kolejne działania podejmę po uzgodnieniach z władzami Wydziału Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa.

 • Zaproponuję nowe umowy o pracę tym pracownikom, których wymiar czasu pracy miał być zredukowany do 1/10 lub 1/20 etatu.

W przedkładanych wnioskach wydziałów zawsze wyrażałem zgodę na umowę, w której unikaliśmy redukcji etatu do 1/10 lub 1/20.

 • Nie wprowadzę żadnych zmian na stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej.

Tak jak deklarowałem, nie nastąpiły zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej.

 • Będę działał na rzecz ściślejszej współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, nadając jej rangę współpracy strategicznej.

Z mojej inicjatywy, we wniosku PG w konkursie IDUB umieszczono zapowiedź integracji z GUMed i innymi uczelniami Trójmiasta. Została ona bardzo dobrze oceniona przez międzynarodowy zespół ekspertów. Nie poprzestaliśmy na zapowiedzi. Odbyły się już trzy wspólne seminaria PG i GUMed (w Laboratorium LINTE^2, na Wyspie Sobieszewskiej oraz w Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed z udziałem władz uczelni i licznych naukowców zainteresowanych współpracą). Obecnie zacieśniają się kontakty między konkretnymi naukowcami i zespołami z obydwu uczelni. Liczę, że jeszcze w tym roku uda się utworzyć związek uczelni z udziałem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

 • W celu podniesienia prestiżu działalności dydaktycznej będę korzystał ze statutowej możliwości awansowania na stanowiska profesorskie szczególnie wyróżniających się dydaktyków.

Z przyjemnością wydałem wiele decyzji awansujących wybitnych dydaktyków na stanowisko profesora PG.

 • Będę dążył do ściślejszego powiązania kształcenia studentów z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności na studiach inżynierskich.

Realizacja tego celu wymaga kompleksowej i wieloaspektowej analizy programów na większości kierunków kształcenia. W ciągu ostatnich 10 miesięcy, gdy pełniłem funkcję rektora, nie udało się jeszcze tego wykonać, ale głęboka rewizja metodyki i zakresu naszej oferty dydaktycznej będzie jednym z moich priorytetowych działań w ewentualnej, kolejnej kadencji.

 • Podejmę działania zmierzające do wzrostu znaczenia współpracy, w tym projektów grupowych, w systemie kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Na posiedzeniu senatu w dniu 11 marca 2020 r. przyjęty został Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej, w którym wprowadziliśmy nowe rozwiązania dotyczące elastycznych form prowadzenia zajęć ukierunkowanych na włączanie studentów do badań naukowych. Prace nad wprowadzeniem projektów grupowych na I stopniu studiów trwają.

 • Zorganizuję sieć małych miejsc odpoczynku zlokalizowanych we wszystkich budynkach Politechniki Gdańskiej, gdzie możliwa będzie integracja i dostęp do stacji szybkiego ładowania smartfonów i laptopów.

Kilka mini stref relaksu powstało. Wskazówki od studentów dotyczące miejsc do stworzenia takich miejsc odpoczynku zostały sformułowane i prace sukcesywnie są realizowane.

 • Podejmę starania o uruchomienie na terenie Politechniki Gdańskiej przedszkola. W przyszłości powstać powinien też żłobek oraz dom seniora.

W planach przebudowy DS 13 zawarliśmy utworzenie przedszkola na parterze budynku. Dokumentacja budowalna została wykonana i ogłoszony został przetarg. Finanse na remont zostały zabezpieczone i pozostaje nam poczekać na wyłonienie wykonawcy i realizację prac budowlanych.

 • Będę wspierał działania Centrum Sportu Akademickiego i innych podmiotów na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i rekreacyjnego na Uczelni, m.in. poprzez utworzenie Narodowego Centrum 3x3. Uważam, że osiągnięcia sportowe klubów uczelnianych są elementem wspierającym rozpoznawalność najlepszych badawczych uczelni świata.

Przygotowania do budowy boisk do koszykówki 3x3 są już w fazie końcowej. Udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 300 tys. zł, a oddanie obiektów do użytkowania nastąpi w tym roku kalendarzowym. Wspólnie z kierownictwem Centrum Sportu Akademickiego PG rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia nowoczesnej siłowni, a bliskie zakończenia są prace związane z koncepcją nowej hali sportowo-widowiskowej umożliwiającej także organizację wydarzeń kulturalnych.

 

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Przez 10 miesięcy pełnienia funkcji rektora nabyłem nowe doświadczenia i bardzo wiele się nauczyłem o funkcjonowaniu naszej uczelni. Z tym większym przekonaniem powtarzam moje słowa z programu wyborczego z roku 2019, iż największym skarbem Politechniki Gdańskiej są pracownicy. To oni kształcą studentów, zdobywają kolejne osiągnięcia naukowe i działają na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Każdy członek wspólnoty Uczelni powinien mieć możliwość rozwoju i osiągniecia satysfakcji z pracy oraz przyjemności z przebywania na terenie kampusu. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia swojego work-life balance, będącego podstawą spokojnego i stabilnego rozwoju. To jest niezbędne do osiągnięcia celów, jakie stoją przed nami:

 • doskonalenie kształcenia, w tym rozwój kompetencji w zakresie nowych form kształcenia odpowiadających potrzebom nowych pokoleń;

 • budowa uczelni badawczej rozpoznawalnej na świecie:

- podniesienie poziomu badań naukowych,

- organizacja aktywności naukowych w priorytetowych obszarach badawczych,

- rozbudowa infrastruktury badawczej;

 • efektywna praca na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego ukierunkowana zarówno na pozyskiwanie środków za usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, jak i realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Aby osiągnąć postawione cele czeka nas wiele pracy. Dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Gdańska była przyjaznym miejscem pracy i studiów, aby wszyscy członkowie wspólnoty się z nią identyfikowali i uznawali cele Uczelni za swoje. Bo jedynie nasz wspólny wysiłek umożliwi budowanie silnej pozycji Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowych trudności w najbliższym roku przysporzy nam stan epidemii. Dla wszystkich jest to trudny czas, w którym jako społeczność akademicka musimy pokazać determinację i solidarność. Wiem, że poradzimy sobie z tą wyjątkową sytuacją, a Politechnika Gdańska będzie się dynamicznie rozwijać. Zróbmy to razem!


Krzysztof Wilde

Gdańsk, 27 marca 2020 roku