nauka języków    

Technical English. Grammar

Gójska Gabriela

ISBN/ISSN: 83-7348-079-X

Year published: 2004

Number of pages: 108

Tags: gerund and infinitive, passive forms, conditionals, emphasis, text organisers, adjectives and adverbs, modals, countable and uncountable nouns, relative clauses, tenses, articles, inversion, connectives, commonly confused verbs

 

Description:

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, którzy pragną usystematyzować i pogłębić znajomość gramatyki języka angielskiego.

Skrypt składa się z:

- 13 rozdziałów,
- słownika angielsko-polskiego trudniejszych wyrazów zawartych w tekstach i ćwiczeniach,
- klucza, w którym zostały umieszczone rozwiązania większości ćwiczeń.

Każdy rozdział zajmuje się innym zagadnieniem gramatycznym i zawiera:

- przykładowe zdania lub teksty z różnych dziedzin nauki i techniki ilustrujące dane zagadnienie;
- teorię konieczną do zrozumienia tego zagadnienia;
- różnego typu ćwiczenia pozwalające na zastosowanie go w praktyce.

 

Spis treści zawiera nie tylko zagadnienia gramatyczne omówione w skrypcie, lecz również główną tematykę tekstów i ćwiczeń poszczególnych rozdziałów.

Zagadnienia gramatyczne omówione  w skrypcie zostały wybrane pod kątem ich przydatności dla ludzi nauki i techniki. Teksty i niektóre przykładowe zdania zostały wybrane i zaadaptowane z czasopism, podręczników, encyklopedii oraz Internetu.

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

This script is intended for students and graduates of technical universities who want to systematize and deepen their knowledge of English grammar.

The script consists of:

- 13 chapters,
- English-Polish dictionary of more difficult words contained in texts and exercises,
- the key in which the solutions for most exercises have been placed.

Each chapter deals with a different grammar topic and includes:

- sample sentences or texts from various fields of science and technology illustrating a given issue;
- theory necessary to understand this issue;
- various types of exercises that allow it to be used in practice.

The table of contents contains not only the grammar issues discussed in the script, but also the main topics of the texts and exercises of individual chapters.

Grammar issues discussed in the script were selected in terms of their suitability for people of science and technology. The texts and some sample sentences were selected and adapted from magazines, textbooks, an encyclopedia and the Internet.

The book is available in GUT’s bookstore.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 12.00 12.60 Available