bezpieczeństwo i niezawodność    

Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej. Seria monografie nr 171

Śliwiński Marcin

ISBN/ISSN: 978-83-7348-743-7

Issue: 1

Year published: 2018

Tags: ochrona informacji w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego, komputerowe wspomaganie procesu analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrona informacji i cyberzagrożenia w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego, określenie i weryfikacja wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

 

Description:

Na bezpieczeństwo systemu technicznego infrastruktury krytycznej składa się wiele różnych aspektów. Wśród nich znajdują się dwa bardzo ważne ogniwa, które mogą bezpośrednio wpływać na stopień ryzyka występującego w badanym obiekcie czy systemie. Są to bezpieczeństwo funkcjonalne, które należy traktować jako jeden z czynników zmniejszających ryzyko związane z działaniem systemu technicznego, oraz ochrona informacji. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [208] definiuje infrastrukturę krytyczną jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, składowania i stosowania substancji chemicznych, w tym rurociągi ropy naftowej i gazu ziemnego.

W monografii omówiono aktualne zagadnienia związane z integracją analizy i oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania, monitorowania i zabezpieczeń w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, w nawiązaniu do wymagań norm PN-EN 61508 [161] i PN-EN 61511 [162] z uwzględnieniem zasad ochrony informacji według ISO/IEC 15408 [93], PN-ISO/IEC 17779, metodyki SeSa (SecureSafety) oraz ISO/IEC 62443. Przedstawiona koncepcja integracji zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji uwzględnia klasyfikację systemów rozproszonych. Mimo że aspekty związane z analizami bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji zasadniczo się różnią i dotyczą odrębnych zagadnień (bezpieczeństwo funkcjonalne – automatyka, ochrona informacji – technologie informacyjne), uwzględnienie zagadnień ochrony informacji w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego jest możliwe.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 29.00 30.45 Available