transport    

Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

Kaszubowski Daniel

ISBN/ISSN: 978-83-7348-772-7

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 186

Tags: modelowania transportu ładunków, rozwiązania usprawniające transport ładunków w miastach, badania ilościowe transportu ładunków w miastach, analiza systemu logistycznego miasta

 

Description:

Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu ładunków w ramach miejskiego systemu transportowego i braku systemowego podejścia do tego zagadnienia oraz niezdecydowania samorządów w zakresie formułowania wymagań dla modeli jako narzędzi wspierających realizację miejskiej polityki transportowej. Dodatkowym problemem jest niedostatek badań nad wykorzystaniem modeli transportowych w realizacji działań usprawniających transport ładunków w miastach.

Uwzględniając wymienione czynniki, przeprowadzono kompleksową analizę zagadnień dotyczących organizacyjnej i podmiotowej charakterystyki miejskiego transportu ładunków, strategicznych celów zarządzania i stosowanych do ich realizacji narzędzi usprawniających, warunków implementacji modeli miejskiego transportu ładunków oraz możliwości wykorzystania w tym celu dostępnych metod wspomagania decyzji w transporcie.

W rezultacie powstała nowatorska metoda hierarchiczna, zapewniająca niewystępujący wcześniej poziom kompleksowości oraz funkcjonalnej integracji czynników pozwalających na opracowanie rekomendacji odnośnie do wyboru modelu miejskiego transportu ładunków. Metoda obejmuje poziomy: strategiczny (sparametryzowane cele zarządzania), taktyczny (wymagania analityczne narzędzi usprawniających) oraz operacyjny (uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd). Elementem integrującym jest zastosowanie jednolitego zbioru kryteriów ilościowych, pozwalających na logiczne połączenie zagadnień o różnym poziomie szczegółowości. Spójność metody poddano weryfikacji, stosując ją odniesieniu do wybranego miasta w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjęcie właściwego podejścia do założonego problemu badawczego. Stwierdzono jednoznacznie, że żaden z dostępnych modeli miejskiego transportu ładunków nie może być obecnie wykorzystany bez gruntownej przebudowy istniejącego systemu pozyskiwania danych oraz zasad planowania miejskiego transportu ładunków.

Ze względu na uniwersalny charakter metoda może być stosowana przez wszystkie samorządy miejskie, bez konieczności każdorazowej adaptacji do lokalnych uwarunkowań i tworzenia odrębnych zbiorów kryteriów decyzyjnych.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 29.50 30.98 Available