ekonomia i zarządzanie    

Decyzje optymalne z Solverem

Baj-Rogowska Anna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-812-0

Issue: 1

Year published: 2020

Number of pages: 68

Tags: konstrukcja modelu matematycznego problemu, Solver MS Excel, optymalizacja procesów decyzyjnych, błędy w formułach, rozwiązywanie problemów biznesowych

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej
profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Anna Baj-Rogowska

 

Złożoność procesów gospodarczych zachodzących w turbulentnym otoczeniu wymaga nieustannego podejmowania decyzji w trakcie poszukiwania nowych rozwiązań, uwzględ­niających ich skuteczną optymalizację. Optymalizacja polega na wyznaczeniu najlepszego, a więc optymalnego rozwiązania i wiąże się z poszukiwaniem ekstremum funkcji z punk­tu widzenia przyjętego kryterium jakości (np. kosztu, czasu, wydajności). Łatwy dostęp do oprogramowania służącego analizie problemów decyzyjnych eliminuje trudności związane z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Wybór właściwego sposobu wspomagającego proces podejmowania decyzji jest inicjującym i kluczowym etapem całego procesu. W niniej­szym opracowaniu zdecydowano się zaprezentować dodatek MS Excel – Solver.

Narzędzie Solver jest łatwym i szybkim w instalacji dodatkiem do arkusza kalkulacyjne­go, np. MS Excel. Większość użytkowników MS Excel korzysta z potencjału arkusza, wspie­rając realizację swoich potrzeb w życiu nie tylko prywatnym, ale też zawodowym, w celu bardziej efektywnego i wydajnego zarządzania różnymi obszarami działalności gospodarczej. Zakres ten najczęściej obejmuje opracowywanie raportów i zestawień, analizowanie danych i kalkulowanie kosztów oraz wizualizowanie wyników z zastosowaniem wykresów. Mimo że to spektrum możliwości aplikacji MS Excel jest szerokie i przekrojowe, to stanowi zaledwie małą część potencjału arkusza.

Intencją autorki było stworzenie podręcznika dla osób zainteresowanych samodzielną nauką pracy z MS Excel Solver. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

I – zawiera pod­stawy teoretyczne wprowadzające do zagadnień podejmowania decyzji optymalnych;
II – przedstawia funkcjonalności dodatku Solver wraz z omó­wieniem opcji ustawień i metod rozwiązań dostępnych w programie oraz raportów wyników, wrażliwości i granic;
III – prezentuje różnorodne i bardziej złożone problemy decyzyjne; dobór przykła­dów ma na celu pokazanie potencjału Solvera.

Książka zawiera ponadto trzy dodatki:

A. Najczęściej używane funkcje Excela przydatne w pracy z dodatkiem Solver;
B. Błędy w formułach;
C. Przydatne skróty klawiaturowe w programie MS Excel.

 

Plik ze wszystkimi zadaniami umieszczonymi w podręczniku (DOI: 10.5281/zeno­do.3870775) można pobrać ze strony: http://doi.org/10.5281/zenodo.3870775.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 13.00 13.65 Available